Súkromné gymnázium
Žiacka knižka

Súkromná základná škola


Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT pre školský rok 2015/2016 a Deň otvorených dverí

 

 
Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT pre školský rok 2015/2016

Dovoľujeme si Vás pozvať na zápis Vášho dieťaťa do 1. ročníka Súkromnej základnej školy ESPRIT, ktorý sa uskutoční dňa 13. februára 2015 (piatok) v čase od 14,00 - 18,00 hod. v priestoroch našej školy na Majerníkovej ulici č. 62 na 3. poschodí.

Na zápis je potrebné priniesť si občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, prípadne potvrdenie od lekára.
Tešia sa na Vás pani učiteľky, pán Krčmár - výtvarník a dizajnér (workshop), školská psychologička a riaditeľka školy.

 

Deň otvorených dverí na 1. stupni SZŠ ESPRIT

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí I.A, II.A, III.A a IV.A triedy SZŠ ESPRIT, ktorý sa bude konať dňa 27. januára 2015 (utorok) od 8,00 - 12,40 hod.
  
Deň je venovaný rodičom budúcich prváčikov, ktorí sa ešte rozhodujú, do ktorej školy svoje dieťa zapíšu a samozrejme rodičom žiakov I.A, II.A, III.A a IV.A triedy.
Hodiny budú prispôsobené špeciálnemu dňu, kde si môžete naživo a reálne pozrieť ako deti pracujú na vyučovaní, aké sú aktívne a ako sa v triednom kolektíve správajú. Hodiny by tiež mali slúžiť na predstavu rozhodujúcich sa rodičov o škole ESPRIT, o vyučovacích metódach a stratégiách, pomôckach a druhoch vyučovania. Môžete si vybrať konkrétnu hodinu, na ktorú chcete prísť, alebo môžete zostať aj celý deň.

Počas dňa otvorených dverí budeme mať tieto hodiny:

        1.   2.   3.   4.   5.

I.A    SJ  M   AJ  PRÍR  Klub voľného času v angličtine
II.A   M   SJ  AJ  EV     Klub voľného času v angličtine
III.A  SJ  M   AJ  PRÍR  Klub voľného času v angličtine
IV.A  SJ  M   Vl   AJ     Klub voľného času v angličtine

Plán zvonenia:
1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:55 - 10:40
4. 11:00 - 11:45
5. 11:55 - 12:40 

Tešia sa na Vás žiaci I.A, II.A, III.A a IV.A triedy, triedne pani učiteľky Silvia Šuláková, Bohumila Šalingová, Zuzana Plšková, Petra Janovská a lektorky Klubu voľného času v anglickom jazyku Michaela Keruľová, Alexandra Škerková, Martina Ivičič a Svetlana Chudá.

 

A EŠTE NIEKOĽKO MYŠLIENOK K ZÁPISU:

Každé dieťa, ktoré k 1. septembru príslušného kalendárneho roka dovŕši šesť rokov, musí byť v súlade s platnou legislatívou zapísané do prvého ročníka základnej školy. Doba nástupu do školy nie je stanovená náhodne. Vo veku 6 -7 rokov dochádza u dieťaťa k významným vývinovým zmenám, ktoré sú podmienené zrením a učením.

Vstup do školy je významným medzníkom v živote dieťaťa, pretože sa podstatne mení činnosť dieťaťa. Zatiaľ, čo v predškolskom veku bola prevládajúcou formou činnosti hra, v školskom období sa na prvé miesto dostáva učenie.

Na označenie úrovne vývinu dieťaťa pri vstupe do školy sa používa výraz školská zrelosť. Vysvetľuje sa ako úroveň telesného a psychického vývinu, ktorá umožňuje dieťaťu bez ťažkostí sa zúčastňovať spoločného vyučovania v triednom kolektíve a s úspechom si osvojiť školské vedomosti.

U dieťaťa sa v prvom rade posudzuje zrelosť telesná, kognitívna (rozumová), emocionálna, motivačná a sociálna.

Školsky spôsobilé dieťa by už malo lepšie ovládať svoje telo, lepšie koordinuje autonómne a voľné pohyby. Vie skákať aj na jednej nohe, behá, prelieza, chytá loptu, skáče cez švihadlo, robí kotrmelce. Dieťa lepšie šetrí silami, je schopné vykonávať drobnejšie a presnejšie pohyby. Má správne držanie písacích potrieb, napodobňuje písmená a tvary, vie nakresliť postavu, navliecť korálky...

Čo sa týka kognitívnej (rozumovej) zrelosti, dieťa začína realistickejšie chápať svet, je menej závislé na svojich okamžitých potrebách, má dostatočnú koncentráciu pozornosti.

Dieťa sa vyjadruje vo vetách, správne vyslovuje všetky hlásky, vie povedať: svoje meno, adresu, dátum narodenia, členov rodiny, dni v týždni, ročné obdobia, základné farby, geometrické tvary, časti tela. Dokáže počítať do 10 (vzostupne, zostupne), vie zopakovať vetu (6-8 slov). Vie vyrozprávať krátky príbeh, zážitok, rozprávku... Školsky zrelé dieťa má taktiež dobre vyvinutú orientačnú a rozlišovaciu schopnosť - tzn. vie rozlíšiť: pravý/ľavý, hore/dolu, pred/nad/cez, dnes/včera/zajtra, ráno/obed/večer a pod.

Školsky spôsobilé dieťa je emocionálne stabilnejšie, je schopné potlačiť impulzívne reakcie a zapojiť city do motivácie ku školskej práci. Je schopné vyrovnať sa s pocitom strachu, napätia, trémy a obáv z neúspechu. Je odolné voči záťaži vyplývajúcej zo školských situácií.

Čo sa týka sociálnej zrelosti, dieťa dokáže byť dlhšiu dobu bez matky a je schopné akceptovať autoritu učiteľa, nehanbí sa nadviazať kontakt a začleniť sa do novej skupiny detí. Vie s ostatnými deťmi spolupracovať na úlohe, vie sa na chvíľu vzdať svojich osobných potrieb a vie sa sústrediť na spoločný cieľ. Sociálne zrelé dieťa je samostatné a má primerané sociálne návyky (tzn. samostatná samoobsluha, vie sa obliecť, zaviazať šnúrky, ísť sám na toaletu a pod.).

Teraz si určite kladiete otázku, či je Vaše dieťa zrelé a pripravené na školu. Keďže sa bavíme o budúcich prváčikoch, rada by som Vás upozornila na to, že práve Vy ste tie vzory, ktoré dieťa napodobňuje, od ktorých si berie príklad a snaží sa ich odzrkadľovať vo svojom správaní. Takže dôležitý je hlavne Váš postoj ku škole a k povinnostiam. Pretože aký postoj zaujmete Vy, taký postoj bude mať aj Vaše dieťa. Pre Vaše dieťa bude škola veľká zmena, pretože sa bude musieť podriadiť časovému rozvrhu, autorite učiteľa, kolektívu detí, bude sa musieť sústrediť aj na veci, ktoré pre neho budú menej príťažlivé, má počúvať, pochopiť. Venujte, prosím, svoj čas dieťaťu a trénujte a rozvíjajte uňho tieto kompetencie a hlavne ho hravou formou pripravujte na dôležitú zmenu v jeho živote.

V tejto chvíli nastupuje naša činnosť, ktorá Vám môže uľahčiť rozhodovanie o pripravenosti, resp. o odklade začiatku školskej dochádzky Vášho dieťaťa. Pri zápise na našu školu bude Vaše dieťa ako prvé robiť orientačný test školskej zrelosti, ktorý je administrovaný pedagógmi. V tomto teste majú deti napodobniť tvary písaných písmen, obkresliť určitý tvar, plniť slovné inštrukcie, ďalej bude pracovať s číslami, čím zisťujeme matematickú predstavivosť, zisťujeme ich bezprostrednú pamäť, budeme sa zameriavať na verbálnu komunikáciu dieťaťa, budeme pracovať so slovami, čím zisťujeme aj ich čistotu reči. Napokon si trošku precvičíme telo.

Následne prebehne psychologické posúdenie spomínaných spôsobilostí Vášho dieťaťa, ktoré vykoná odborník - školská psychologička Mgr. Mária Tóthová Šimčáková (pozri TU).


NO A NAPOKON NIEKOĽKO PRAKTICKÝCH RÁD:

Čo by mal vedieť Váš budúci prváčik:
- samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
- správne vyslovovať všetky hlásky
- vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
- kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
- nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
- vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej predlohy
- rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
- naučiť sa naspamäť detskú básničku alebo pesničku
- vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
- orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"
- poznať svoje meno, priezvisko a adresu bydliska. Vymenovať členov rodiny, poznať ich prácu;
- orientovať sa v okolí domu, poznať v okolí najdôležitejšie budovy;
- vedieť, kde je škola, poznať cestu do školy;
- osvojovať si základné pravidlá správania sa chodca v cestnej premávke, signály pre chodcov a dopravné značky;
- poznať najznámejšie profesie a druhy prác dospelých, stroje a náradia, s ktorými pracujú, ich funkciu;
- šetrne zaobchádzať s predmetmi;
- vedieť pomenovať bežné predmety v okolí, ich vlastnosti (farbu, tvar, veľkosť a pod.), určiť materiál, z ktorého sú zhotovené a jeho vlastnosti;
- poznať základné farby, rozlišovať doplnkové;
- rozoznávať časové označenie častí dňa, roka a postupne názvy dní v týždni;
- poznať a pomenovať najznámejšie kvety, kry, stromy, zeleninu, ovocie;
- poznať znaky ročných období;
- spoznávať základné prírodné zákonitosti, vedieť sa správať v prírode;
- poznať a pomenovať bežné domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá. Rozlišovať ich vonkajšie typické znaky, spôsob života a starostlivosť ľudí o ne;
- poznať a pomenovať časti tela, zmyslové orgány a zásady starostlivosti o zdravie;
- poznať vlastnosti piesku, hliny, kameňa, snehu, ľadu, vody, základné javy neživej prírody. Správne označovať prírodné javy (slnko, dážď, vietor,.....).

Predškolské dieťa si poznatky osvojuje najmä praktickou činnosťou a pomocou zmyslových orgánov. Všetko "nové" nech vidí, počuje, ohmatá, ochutná, rozoberie, vyskúša. Takto získané poznatky budú pevným základom školského vzdelávania.


ČO BUDE POTREBOVAŤ VÁŠ PRVÁČIK:

Zošity: 511 (10 ks), 513 (5 ks), 624 malý slovníček (1ks), obaly na zošity, dosky na zošity

Vybavenie peračníka: farbičky rôznofarebné, ceruzky č. 2 (tzv. HB2) 2 ks, guma, strúhadlo, pero (odporúčané značky TORNÁDO alebo STABILO, prípadne na bombičku; pripraviť, ale ešte nenosiť), na geometriu pravítko dlhé - 15 až 20 cm

Vybavenie na výtvarnú výchovu (najlepšie v kufríku): vodové farby (nie okrúhle poschodové), voskovky, plastelína, nožnice s tupými hrotmi - nie celé umelohmotné, lepidlo tyčinkové, štetce: plochý č. 12, guľatý hrubý, tenký, väčšia nádoba na vodu, igelitový obrus (60x40), handrička, pracovné oblečenie - väčšia košeľa alebo tričko, prípadne zástera

Výkresy: A 3 (veľké) 10 ks, A 4 (malé) 30 ks 
Náčrtník: (skicár A 4) 2 ks 
Farebné papiere: 2 sady rôznofarebné

Vybavenie na telesnú výchovu (v textilnom vrecku): športové oblečenie (tepláková súprava, krátke nohavice, biele tričko), športová obuv (tenisky alebo cvičky s bielou podrážkou), ponožky.

Hygienické potreby: uterák s uškom, obrúsok pod desiatu, 2 balenia papierových vreckoviek, 1ks toaletný papier, tekuté mydlo

Prezuvky: odporúčané so spevnenou pätou, nie šľapky, nie s čiernou podrážkou.

 

Vážení rodičia, teším sa na osobné stretnutie s Vami a s Vašim dieťatkom na Zápise a na Dni otvorených dverí. Prajem Vám veľa úspechov, trpezlivosti a hlavne veľa síl. Srdečne Ciráková

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ostatné správy

 • PF 2015
 • ESPRIT má talent 2014
 • JUNIOR NÁBOJ 2014
 • MIKULÁŠ 2014
 • MAKS a MAKSÍK 2014/2015
 • Bratislavská vedecká cukráreň - november 2014
 • Súťaž iBOBOR 2014/2015
 • Salzburg - bavorské zámky - Mníchov 2014
 • Organizácia školského roka 2014/2015
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015
 • Divadelny krúžok na ESPRITE
 • Druhé kolo prijímacích pohovorov pre školský rok 2014/2015
 • Triedny aktív - informatívny
 • United Colours of Football a ESPRIT
 • VODA 2014
 • VYNIKAJÚCE VÝSLEDKY V TESTOVANÍ T9-2014
 • Spievam po francúzsky 2014
 • Olympiáda vo francúzskom jazyku 2014
 • Florbalový turnaj stredných škôl BA IV a Malaciek 2014
 • LVVK Vyšná Boca 1. stupeň 2014
 • Plavecký maratón 2013/2014
 • NEBUĎ OTROK DROG
 • Návšteva v útulku Slobody zvierat
 • Filmový festival Hory a Mesto 2014
 • Pytagoriáda 2013/2014 - obvodné kolo
 • EXPERT geniality show a Všetkovedko 2013/2014
 • Geografická olympiáda 2013/2014 - obvodné kolo
 • Jesenný Matboj
 • Súťaž iBOBOR
 • Mikuláš 2013
 • Podmienky a kritériá k prijímaciemu pokračovaniu do SG ESPRIT a 2% z daní
 • Dejepisná olympiáda 2013/2014 - obvodné kolo
 • Školské kolo olympiády z anglického jazyka 2013/2014
 • "Povedz to rukami"
 • FESTIVAL VEDY - NOC VÝSKUMNÍKOV 2013
 • Študenti medicíny sa venovali študentom SZŠ a SG ESPRIT
 • TOMU VER!
 • Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT pre školský rok 2014/2015
 • Vianočné prianie a PF 2014
 • Triedny aktív a Deň otvorených dverí v SZŠ ESPRIT
 • 3.A a 4.A SZŠ ESPRIT na výstave BIB
 • "Active English Week" na 1. stupni SZŠ 10.6. - 14.6.2013
 • 3. A na návšteve v parlamente
 • Bratislavská vedecká cukráreň september 2013
 • Dopravné ihrisko
 • Živá knižnica
 • Krajské kolo ONJ 2013
 • Triedny výlet 8.A vo Vyhniach 2012/13
 • Sen noci svätojánskej - divadelne predstavenie 8.A triedy
 • Exkurzia do Modry 2012/13
 • Ďalšie aktivity 1. A triedy
 • KOMPARO 2012/2013
 • Súťaž v písaní anglických esejí
 • Krajské kolo a postup na celoštátne kolo olympiády vo francúzskom jazyku 2012/2013
 • Matematický klokan a klokanko 2012/2013
 • Čo sa deťom páčilo na výletoch
 • MAKS a MAKSÍK 2012/2013
 • ESPRIT MÁ TALENT 3. ročník
 • EXPERT geniality show a Všetkovedko 2012/2013
 • Mikuláš 2012
 • Celoškolská vedecká konferencia o Zemi
 • Matematická olympiáda 2012/2013
 • Herodes a Herodias 2013
 • Florbal stredných škôl 2013
 • ATLANTIS 2013
 • Hviezdoslavov Kubín 2013
 • Mimoškolské aktivity a KVČ, trieda 1.A
 • Matematická pytagoriáda 2012/2013
 • „Tall - Tale - Tellin" Competition
 • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
 • Triedny aktív 16. 04. 2013
 • SÚŤAŽÍME!
 • Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT pre školský rok 2013/2014
 • Energia v súvislostiach
 • ZELENÁ ŠKOLA
 • ADVENTNÁ VIEDEŇ 2012
 • Školské kolo olympiády z anglického jazyka 2012/2013
 • Školské kolo olympiády zo SJL 2012/2013
 • Krásne Vianoce a PF 2013
 • Triedny aktív a Deň otvorených dverí v I. A, II. A a III. A triede SZŠ ESPRIT
 • Súťaž iBOBOR
 • Športové aktuality
 • Účelové cvičenie Ochrany života a zdravia človeka
 • The HUMAN BODY exhibition
 • NEODPADNI Z ODPADOV
 • Športový deň ESPRIT 2012
 • Kurz Ochrana života a zdravia - Vyšná Boca 2012
 • Čitateľský maratón - 1. ročník
 • Návšteva NBS
 • SLOVENSKO I. - Výlet po Slovensku aj očami piatakov
 • Organizácia školského roka 2012/2013
 • Sú tu letné prázdniny
 • Triedny aktív 5.6.2012 a informácie
 • Diagnostika a testovanie tela
 • Matematická pytagoriáda 2011/2012
 • Matematická olympiáda 2011/2012 - okresné kolo
 • Matematický klokan 2012
 • Mikuláš 2011
 • Hudobná akadémia - druhý cyklus
 • Hviezdoslavov Kubín 2012
 • ESPRIT MÁ TALENT - 2. ročník
 • Olympiáda v nemeckom jazyku
 • Triedny aktív - 12. 04. 2012
 • Beseda s mladou spisovateľkou fantasy literatúry
 • Double-decker opäť na ESPRITE
 • Prváci a druháci na Boat Show 2012
 • Kráska a zviera
 • Exkurzia do NBS
 • MAKS 2011/2012
 • EXPERT geniality show 2011/2012
 • Šachový turnaj - 1. ročník
 • Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT
 • KRÁSNE VIANOCE a PF 2012
 • Triedny aktív a Deň otvorených dverí v I. A a II. A triede SZŠ ESPRIT
 • Výchovný koncert
 • Celoškolská vedecká konferencia ku Svetovému dňu výživy
 • Organizácia školského roka 2011/2012
 • Triedny aktiv - 20. 09. 2011
 • HURÁ NA PRÁZDNINY!
 • Športové aktuality
 • Film Nickyho rodina
 • Fyzika očami fyzikov
 • Školská grilovačka
 • KALEIDOSKOP - VEDECKÁ HRAČKA
 • Triedny aktív 14. 06. 2011
 • Osvetový program DENTAL ALARM
 • Návšteva detského múzea
 • Celoškolská vedecká konferencia k Svetovému dňu vody
 • Triedny aktív 06. 04. 2011
 • Kaleidoskop - Vedecká hračka
 • FIRST LEGO LEAGUE - Semi final Visegrad 4
 • Návšteva Vedeckej cukrárne
 • ORION FLORBAL CUP 2011
 • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
 • Ochrana života a zdravia
 • Bratislavská vedecká cukráreň
 • LVVK/SVVK 2011
 • ESPRIT MÁ TALENT
 • Olympiáda v anglickom jazyku
 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
 • ESPRIT a ŠPORT
 • Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT
 • Vianočné prianie
 • Triedny aktív a Deň otvorených dverí v I. A triede SZŠ ESPRIT
 • Jeden svet - Filmy bez obalu
 • Ekotopfilm 2010
 • Bratislavská vedecká cukráreň
 • Poznaj svoju Bratislavu
 • Organizácia školského roka 2010/2011
 • Triedny aktív - 21. 9. 2010
 • Začiatok školského roka 2010/2011
 • Besedy: Šikana a čo s ňou, Drogy a závislosť
 • Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku
 • Triedny aktív - 16. 6. 2010
 • Budapešť - Tropicárium
 • Obvodné kolo v atletike
 • Tvorivé dielne
 • Triedny aktív – 20. 04. 2010
 • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo
 • Orion florbal cup
 • PROFESIA DAYS 2010
 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
 • Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT
 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
 • Hudobná Akadémia
 • Exkurzia Michalská veža – Múzeum zbraní
 • Národný boj za prevenciu proti obezite
 • Krásne Vianoce, úspešný nový rok a termíny prázdnin
 • "Deti a moderné komunikačné technológie" - 2. ročník
 • Triedny aktív - 14. 12. 2009
 • Plavecký maratón - Spomienka na A. Dubčeka
 • THE ACTION BECEP TOUR 2009
 • Krajské kolo Florbal EXEL CUP 2009 - 1. miesto SG ESPRIT
 • Okresné kolo Florbal EXEL CUP 2009 - 1. miesto SG ESPRIT
 • Stretnutie s Mikulášom Dzurindom
 • Účelové cvičenie Ochrana človeka a prírody
 • Prietrž – výroba ručne čerpaného papiera
 • Slovenské národné múzeum - IV. AO
 • Deň Európskych jazykov - beseda s diplomatom
 • Triedny aktív - 21.9.2009
 • Začiatok školského roka 2009/2010
 • 3. ročník - Športový deň Esprit
 • Poznávací pobyt Normandia - Bretónsko 2009
 • Spolupráca s CPPP
 • MDD - Miss a Mister Esprit 2009
 • Kurz ochrany človeka a prírody pre 3. ročník SG
 • Maturity 2009
 • NOVÉ !!! Súkromná základná škola Esprit
 • Rozprávkové vretienko
 • William Shakespeare - Hamlet
 • Príma, sekunda a dravce
 • Krajské kolo v olympiáde z francúzskeho jazyka
 • Archeologické múzeum
 • Bájny svet Šangri-la
 • 55. Hviezdoslavov Kubín
 • "Ľahšie to ide ľahšie"
 • „PLAY TRUE - ži pravdivo, neklam sám seba"
 • Triedny aktív - 7. 4. 2009
 • Školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku
 • Polročné, jarné a veľkonočné prázdniny
 • Návšteva Prírodovedného múzea
 • Vianočný florbalový turnaj - vyhodnotenie
 • Mestská radnica
 • Apponyiho palác
 • Vianočné prázdniny
 • Adventná Viedeň - ako bolo...
 • Zdravý životný štýl - ovocie a zelenina do škôl
 • Gargantua a Pantagruel
 • 1. ročník Vianočného turnaja vo florbale
 • Londýn v Bratislave
 • Karloveský vianočný charitatívny jarmok
 • Memoriál A. Dubčeka v plávaní
 • Adventná Viedeň
 • Dva dni v Chujave
 • Mikuláš netradične – „Záchrana života“
 • Triedny aktív - 2. 12. 2008
 • Navždy sa zachová v pamäti stužková...
 • Exkurzia do Slovenského národného archívu
 • Ekotopfilm 2008
 • Kampaň „Na kolesách proti rakovine“
 • Deti a moderné komunikačné technológie
 • Triedny aktív – 23. 9. 2008
 • Nové sídlo školy
 •  


  Súbory na stiahnutie:

  1
  KALEIDOSKOP - VEDECKÁ HRAČKA (768 Kb)


  © 2007 developed. All rights reserved.