Súkromné gymnázium
Žiacka knižka

Súkromná základná škola


Maturita 2015

 

Základné informácie:

1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch: 

a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 17. marca 2015 (utorok), 
b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 18. marca 2015 (streda), 
c) matematika dňa 19. marca 2015 (štvrtok), 
d) maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 20. marca 2015 (piatok).

2. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky okrem písomnej formy jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 18. mája 2015 do 5. júna 2015.

3. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 14. - 17. apríla 2015. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM") na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. apríla 2015.

4. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2013/2014 sa uskutoční v termíne 3. - 8. septembra 2014. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2014.

5. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční v termíne 3. - 8. septembra 2015. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2015.

6. Na vybraných stredných školách bude v období september - november 2014 a január - február 2015 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku.

 

Podrobné informácie k maturitnym skúškam 2015 pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov gymnázií s vyučovacím jazykom slovenským nájdete TU.

 

Pokyny a informácie pre žiakov Súkromného gymnázia ESPRIT:

Maturitná skúška (MS) z vyučovacích jazykov (slovenský jazyk a literatúra) má okrem ústnej formy internej časti (ÚFIČ) aj:

• externú časť (EČ) - 90-minútový test obsahujúci 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou,
• písomnú formu internej časti (PFIČ) - 1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu), čas na vypracovanie je 150 minút.

MS z cudzích jazykov (anglický jazyk) má okrem ÚFIČ aj:
• externú časť - 120-minútový test na úrovni B2, 100-minútový test na úrovni B1, obsahujúci úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou,
• písomnú formu internej časti - 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou), čas na jej vypracovanie je 60 minút.

MS z matematiky má okrem ÚFIČ aj:
• externú časť - 120-minútový test obsahujúci 20 úloh s krátkou odpoveďou a 10 úloh s výberom odpovede.


Venujte pozornosť  ďalším informáciám:

1. Na EČ a PFIČ MS si nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz pre overenie totožnosti.

2. Zistite a zapamätajte si kód svojej školy a svoje rodné číslo. 

3. Počas EČ a PFIČ MS v každej lavici sedí iba jeden žiak. 

4. Počas MS musíte mať vypnuté mobilné telefóny. V čase administrácie testov ich nemôžete používať ani na chodbách.

5. Počas testovania môžete mať pri sebe vlastný nápoj. Žiadne potraviny nie sú povolené (okrem PFIČ MS z vyučovacích jazykov). Pri občerstvovaní nesmiete rušiť spolužiakov a musíte dbať na to, aby ste neznečistili a nepoškodili OH a tlačivá PFIČ MS.
  
6. Počas EČ MS z matematiky môžete používať vlastnú kalkulačku, s ktorou viete počítať. Nesmiete používať kalkulačku, ktorá má funkcie Graph, Graphic, Calc, Solve, má grafický displej, je súčasťou mobilného telefónu a programovateľnú kalkulačku. Súčasťou testu z matematiky je na zadnom liste prehľad vzťahov, ktorý môžete používať. 

7. Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry pre PFIČ MS z vyučovacích jazykov, ktorá bude pripravená v učebni). Veci, ktoré počas testovania nepotrebujete (aj peračníky, mobilné telefóny), nesmú byť na laviciach. 

8. Počas MS môžete používať pripravené pomocné papiere. Do testov EČ MS nesmiete písať, odpovede na úlohy zaznačíte do odpoveďových hárkov (OH). Odpovede písané na pomocný papier sa neberú do úvahy. 

9. Počas administrácie EČ a PFIČ MS by ste nemali opustiť učebňu. Učebňu môžete opustiť iba v nevyhnutných prípadoch. OH vložíte do testu a zatvorený test prinesiete na katedru. Dôvod svojho odchodu oznámite administrátorovi. Mimo učebne môže byť v danom čase najviac jeden žiak. Počas práce na I. časti testu z cudzích jazykov (počúvanie s porozumením) a počas zverejňovania tém/zadaní PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov nemôžete opustiť učebňu v žiadnom prípade. Ak skončíte prácu pred oficiálnym ukončením administrácie, môžete v tichosti odísť. Ukončenie práce a svoj odchod oznámite administrátorovi zdvihnutím ruky (prihlásením sa). OH, pomocné papiere a test necháte položené na lavici otočené zadnými stranami nahor. Tlačivo PFIČ MS necháte položené na lavici prednou stranou nahor, témy PFIČ MS a pomocné papiere s konceptom necháte na lavici pod tlačivom PFIČ MS tak, aby z nich nebolo možné čítať. 

10. Testy EČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov majú dva rôzne druhy OH, ktoré sa od seba líšia piktogramom ( „krížik" a  „pero"). Do OH označeného piktogramom  zaznačíte odpovede na úlohy s výberom odpovede, do OH označeného piktogramom  zapíšete odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou. Identifikačné údaje na oboch OH musíte vyplniť rovnako.

11. Pri písaní do OH môžete používať iba perá s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete písať obyčajnou ceruzkou alebo pentelkou, plniacim ani veľmi tenko alebo slabo píšucim perom (nie sú vhodné na skenovanie OH). Pripravte si viac vhodných pier. 

12. OH sa nesmú ohýbať, krčiť. Nesmiete na ne písať ani kresliť nič okrem vyplnenia požadovaných údajov a odpovedí.

13. OH sú samoprepisovacie. Vypisujte iba prednú stranu (originál). Píšte tak, aby došlo k prepísaniu aj na druhý list OH (kópiu). Pri testoch z vyučovacích a cudzích jazykov nesmiete klásť rôzne druhy OH na seba, aby nedošlo k prepísaniu vašich odpovedí až na OH iného druhu. Z toho istého dôvodu nesmiete klásť pomocné papiere na OH. 

14. V testoch z vyučovacích a cudzích jazykov dôsledne dodržujte písanie veľkých a malých písmen

15. Pri úlohách s krátkou odpoveďou v OH označenom piktogramom „pero" môžete číselné údaje zapisovať aj číslicou (ak nie je uvedené inak). Vo vyučovacích jazykoch pri vypisovaní (odpisovaní) odpovede priamo z textu ukážky je potrebné dodržať pravopis slova/slovného spojenia

16. V prípade, že sa pri riešení úloh testu EČ MS pomýlite, opravte svoju odpoveď podľa vzorov vyplnených OH - v OH „krížik" úplne začiernite políčko s nesprávnou odpoveďou a urobte nový krížik, v OH „pero" prečiarknite chybnú odpoveď jednou rovnou čiarou a uveďte novú odpoveď. V prácach PFIČ MS dajte chybný výraz do zátvorky a prečiarknite ho jednou rovnou čiarou. Pri EČ a PFIČ MS nepoužívajte bieliace korektory ani „zmizíky". 

17. Pri vypĺňaní OH postupujte podľa Pokynov na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testu externej časti MS a podľa pokynov uvedených v testoch. Identifikačné údaje na OH vypíšte nasledovne: 
• Triedu napíšte tak, ako je uvedené v triednom výkaze (napr. IV. A, VIII. OB, Oktáva A). 
• Do kolónky test napíšte alebo doplňte značku testu: SJL, SJSL, MJL, UJL, AJ, NJ, FJ, RJ, SJ, TJ. Na OH z matematiky je značka testu (MAT) predtlačená. Na OH z cudzích jazykov je úroveň (B1, B2) predtlačená. 
• Do kolónky kód testu vpíšte štvormiestne číslo, ktoré sa nachádza na prvej strane testu. 
• V dátume vypíšte deň a mesiac, rok 2015 je predtlačený, napr. pre 17. marec 2015 napíšte 17 03. 
• Pohlavie vyznačte chlapci krížikom pod písmeno CH, dievčatá pod D. 
• Známku vyznačte krížikom pod príslušné číslo podľa toho, akú známku ste mali z testovaného predmetu na poslednom vysvedčení. V OH k testu z matematiky uveďte známku z predmetu, na ktorom ste sa pripravovali na EČ MS z voliteľného maturitného predmetu matematika.

18. Úlohy s výberom odpovede majú vždy iba jednu správnu odpoveď. Za správnu odpoveď získate 1 bod, za nesprávnu 0 bodov. Nula bodov získavate aj vtedy, keď do OH zaznačíte viac ako jednu možnosť, bez ohľadu na to, či medzi vyznačenými odpoveďami bude aj správna odpoveď.

19. Na začiatku administrácie EČ MS sa musíte podpísať na každý vyplnený OH, avšak iba na jeho kópiu, na vyznačenom mieste (Podpis žiaka) v pravom dolnom rohu.

20. V PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov si môžete najprv pripraviť koncept na papiere označené pečiatkou školy, ktorý potom prepíšete do tlačiva na čistopis. Na text konceptu sa pri opravovaní a hodnotení PFIČ MS z cudzích jazykov neprihliada. Každý žiak dostane len jedno tlačivo PFIČ MS z cudzích jazykov. Ak nestihnete prepísať koncept PFIČ MS z vyučovacích jazykov do tlačiva na čistopis v predpísanom čase, hodnotí sa zvyšok práce na koncepte, pritom však strácate body za hodnotenie vonkajšej formy práce.

21. V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ MS budete správať nedovoleným spôsobom (používanie nepovolených pomôcok, komunikovanie mobilným telefónom, odpisovanie, vyrušovanie a pod.), predseda predmetovej maturitnej komisie vašu skúšku preruší. V tom prípade musíte opustiť učebňu a skúška je neplatná.

 


Zamestnanci Súkromného gymnázia ESPRIT Vám prajú úspešnú MATURITU 2015! 
 
 
 

 

 

 

Ostatné správy

 • Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT pre školský rok 2015/2016 a Deň otvorených dverí
 • PF 2015
 • ESPRIT má talent 2014
 • JUNIOR NÁBOJ 2014
 • MIKULÁŠ 2014
 • MAKS a MAKSÍK 2014/2015
 • Bratislavská vedecká cukráreň - november 2014
 • Súťaž iBOBOR 2014/2015
 • Salzburg - bavorské zámky - Mníchov 2014
 • Organizácia školského roka 2014/2015
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015
 • Divadelny krúžok na ESPRITE
 • Druhé kolo prijímacích pohovorov pre školský rok 2014/2015
 • Triedny aktív - informatívny
 • United Colours of Football a ESPRIT
 • VODA 2014
 • VYNIKAJÚCE VÝSLEDKY V TESTOVANÍ T9-2014
 • Spievam po francúzsky 2014
 • Olympiáda vo francúzskom jazyku 2014
 • Florbalový turnaj stredných škôl BA IV a Malaciek 2014
 • LVVK Vyšná Boca 1. stupeň 2014
 • Plavecký maratón 2013/2014
 • NEBUĎ OTROK DROG
 • Návšteva v útulku Slobody zvierat
 • Filmový festival Hory a Mesto 2014
 • Pytagoriáda 2013/2014 - obvodné kolo
 • EXPERT geniality show a Všetkovedko 2013/2014
 • Geografická olympiáda 2013/2014 - obvodné kolo
 • Jesenný Matboj
 • Súťaž iBOBOR
 • Mikuláš 2013
 • Podmienky a kritériá k prijímaciemu pokračovaniu do SG ESPRIT a 2% z daní
 • Dejepisná olympiáda 2013/2014 - obvodné kolo
 • Školské kolo olympiády z anglického jazyka 2013/2014
 • "Povedz to rukami"
 • FESTIVAL VEDY - NOC VÝSKUMNÍKOV 2013
 • Študenti medicíny sa venovali študentom SZŠ a SG ESPRIT
 • TOMU VER!
 • Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT pre školský rok 2014/2015
 • Vianočné prianie a PF 2014
 • Triedny aktív a Deň otvorených dverí v SZŠ ESPRIT
 • 3.A a 4.A SZŠ ESPRIT na výstave BIB
 • "Active English Week" na 1. stupni SZŠ 10.6. - 14.6.2013
 • 3. A na návšteve v parlamente
 • Bratislavská vedecká cukráreň september 2013
 • Dopravné ihrisko
 • Živá knižnica
 • Krajské kolo ONJ 2013
 • Triedny výlet 8.A vo Vyhniach 2012/13
 • Sen noci svätojánskej - divadelne predstavenie 8.A triedy
 • Exkurzia do Modry 2012/13
 • Ďalšie aktivity 1. A triedy
 • KOMPARO 2012/2013
 • Súťaž v písaní anglických esejí
 • Krajské kolo a postup na celoštátne kolo olympiády vo francúzskom jazyku 2012/2013
 • Matematický klokan a klokanko 2012/2013
 • Čo sa deťom páčilo na výletoch
 • MAKS a MAKSÍK 2012/2013
 • ESPRIT MÁ TALENT 3. ročník
 • EXPERT geniality show a Všetkovedko 2012/2013
 • Mikuláš 2012
 • Celoškolská vedecká konferencia o Zemi
 • Matematická olympiáda 2012/2013
 • Herodes a Herodias 2013
 • Florbal stredných škôl 2013
 • ATLANTIS 2013
 • Hviezdoslavov Kubín 2013
 • Mimoškolské aktivity a KVČ, trieda 1.A
 • Matematická pytagoriáda 2012/2013
 • „Tall - Tale - Tellin" Competition
 • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
 • Triedny aktív 16. 04. 2013
 • SÚŤAŽÍME!
 • Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT pre školský rok 2013/2014
 • Energia v súvislostiach
 • ZELENÁ ŠKOLA
 • ADVENTNÁ VIEDEŇ 2012
 • Školské kolo olympiády z anglického jazyka 2012/2013
 • Školské kolo olympiády zo SJL 2012/2013
 • Krásne Vianoce a PF 2013
 • Triedny aktív a Deň otvorených dverí v I. A, II. A a III. A triede SZŠ ESPRIT
 • Súťaž iBOBOR
 • Športové aktuality
 • Účelové cvičenie Ochrany života a zdravia človeka
 • The HUMAN BODY exhibition
 • NEODPADNI Z ODPADOV
 • Športový deň ESPRIT 2012
 • Kurz Ochrana života a zdravia - Vyšná Boca 2012
 • Čitateľský maratón - 1. ročník
 • Návšteva NBS
 • SLOVENSKO I. - Výlet po Slovensku aj očami piatakov
 • Organizácia školského roka 2012/2013
 • Sú tu letné prázdniny
 • Triedny aktív 5.6.2012 a informácie
 • Diagnostika a testovanie tela
 • Matematická pytagoriáda 2011/2012
 • Matematická olympiáda 2011/2012 - okresné kolo
 • Matematický klokan 2012
 • Mikuláš 2011
 • Hudobná akadémia - druhý cyklus
 • Hviezdoslavov Kubín 2012
 • ESPRIT MÁ TALENT - 2. ročník
 • Olympiáda v nemeckom jazyku
 • Triedny aktív - 12. 04. 2012
 • Beseda s mladou spisovateľkou fantasy literatúry
 • Double-decker opäť na ESPRITE
 • Prváci a druháci na Boat Show 2012
 • Kráska a zviera
 • Exkurzia do NBS
 • MAKS 2011/2012
 • EXPERT geniality show 2011/2012
 • Šachový turnaj - 1. ročník
 • Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT
 • KRÁSNE VIANOCE a PF 2012
 • Triedny aktív a Deň otvorených dverí v I. A a II. A triede SZŠ ESPRIT
 • Výchovný koncert
 • Celoškolská vedecká konferencia ku Svetovému dňu výživy
 • Organizácia školského roka 2011/2012
 • Triedny aktiv - 20. 09. 2011
 • HURÁ NA PRÁZDNINY!
 • Športové aktuality
 • Film Nickyho rodina
 • Fyzika očami fyzikov
 • Školská grilovačka
 • KALEIDOSKOP - VEDECKÁ HRAČKA
 • Triedny aktív 14. 06. 2011
 • Osvetový program DENTAL ALARM
 • Návšteva detského múzea
 • Celoškolská vedecká konferencia k Svetovému dňu vody
 • Triedny aktív 06. 04. 2011
 • Kaleidoskop - Vedecká hračka
 • FIRST LEGO LEAGUE - Semi final Visegrad 4
 • Návšteva Vedeckej cukrárne
 • ORION FLORBAL CUP 2011
 • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
 • Ochrana života a zdravia
 • Bratislavská vedecká cukráreň
 • LVVK/SVVK 2011
 • ESPRIT MÁ TALENT
 • Olympiáda v anglickom jazyku
 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
 • ESPRIT a ŠPORT
 • Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT
 • Vianočné prianie
 • Triedny aktív a Deň otvorených dverí v I. A triede SZŠ ESPRIT
 • Jeden svet - Filmy bez obalu
 • Ekotopfilm 2010
 • Bratislavská vedecká cukráreň
 • Poznaj svoju Bratislavu
 • Organizácia školského roka 2010/2011
 • Triedny aktív - 21. 9. 2010
 • Začiatok školského roka 2010/2011
 • Besedy: Šikana a čo s ňou, Drogy a závislosť
 • Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku
 • Triedny aktív - 16. 6. 2010
 • Budapešť - Tropicárium
 • Obvodné kolo v atletike
 • Tvorivé dielne
 • Triedny aktív – 20. 04. 2010
 • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo
 • Orion florbal cup
 • PROFESIA DAYS 2010
 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
 • Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT
 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
 • Hudobná Akadémia
 • Exkurzia Michalská veža – Múzeum zbraní
 • Národný boj za prevenciu proti obezite
 • Krásne Vianoce, úspešný nový rok a termíny prázdnin
 • "Deti a moderné komunikačné technológie" - 2. ročník
 • Triedny aktív - 14. 12. 2009
 • Plavecký maratón - Spomienka na A. Dubčeka
 • THE ACTION BECEP TOUR 2009
 • Krajské kolo Florbal EXEL CUP 2009 - 1. miesto SG ESPRIT
 • Okresné kolo Florbal EXEL CUP 2009 - 1. miesto SG ESPRIT
 • Stretnutie s Mikulášom Dzurindom
 • Účelové cvičenie Ochrana človeka a prírody
 • Prietrž – výroba ručne čerpaného papiera
 • Slovenské národné múzeum - IV. AO
 • Deň Európskych jazykov - beseda s diplomatom
 • Triedny aktív - 21.9.2009
 • Začiatok školského roka 2009/2010
 • 3. ročník - Športový deň Esprit
 • Poznávací pobyt Normandia - Bretónsko 2009
 • Spolupráca s CPPP
 • MDD - Miss a Mister Esprit 2009
 • Kurz ochrany človeka a prírody pre 3. ročník SG
 • Maturity 2009
 • NOVÉ !!! Súkromná základná škola Esprit
 • Rozprávkové vretienko
 • William Shakespeare - Hamlet
 • Príma, sekunda a dravce
 • Krajské kolo v olympiáde z francúzskeho jazyka
 • Archeologické múzeum
 • Bájny svet Šangri-la
 • 55. Hviezdoslavov Kubín
 • "Ľahšie to ide ľahšie"
 • „PLAY TRUE - ži pravdivo, neklam sám seba"
 • Triedny aktív - 7. 4. 2009
 • Školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku
 • Polročné, jarné a veľkonočné prázdniny
 • Návšteva Prírodovedného múzea
 • Vianočný florbalový turnaj - vyhodnotenie
 • Mestská radnica
 • Apponyiho palác
 • Vianočné prázdniny
 • Adventná Viedeň - ako bolo...
 • Zdravý životný štýl - ovocie a zelenina do škôl
 • Gargantua a Pantagruel
 • 1. ročník Vianočného turnaja vo florbale
 • Londýn v Bratislave
 • Karloveský vianočný charitatívny jarmok
 • Memoriál A. Dubčeka v plávaní
 • Adventná Viedeň
 • Dva dni v Chujave
 • Mikuláš netradične – „Záchrana života“
 • Triedny aktív - 2. 12. 2008
 • Navždy sa zachová v pamäti stužková...
 • Exkurzia do Slovenského národného archívu
 • Ekotopfilm 2008
 • Kampaň „Na kolesách proti rakovine“
 • Deti a moderné komunikačné technológie
 • Triedny aktív – 23. 9. 2008
 • Nové sídlo školy
 •  


  Súbory na stiahnutie:

  1
  KALEIDOSKOP - VEDECKÁ HRAČKA (768 Kb)


  © 2007 developed. All rights reserved.