Súkromné gymnázium
Žiacka knižka

Súkromná základná škola


Základné informácie o testovaní T9-2015

 

Riadny termín:

15. apríl 2015 (streda)

Testovanie je určené:
žiakom 9. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

Ciele testovania:
- získať obraz o vzdelávacích výsledkoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2) a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3),
- porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,
- poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

Testované predmety:
- matematika,
- slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

Rozsah testovaného učiva:
Testuje sa učivo, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ, ktorou je Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

Kognitívne úrovne vo VUJ:
Zapamätanie - poznávanie a rozpoznávanie, vybavovanie.
Porozumenie - interpretácia, usudzovanie, porovnávanie, dedukcia, vysvetľovanie, dokazovanie.
Aplikácia - použitie postupu na riešenie problému, implementácia.
Analýza - rozlišovanie, usporiadanie, prisudzovanie.
Hodnotenie - určovanie, vyvodzovanie.

Kognitívne úrovne v MAT:
Porozumenie - konštruovanie významu na základe získaných informácií .
Aplikácia - použitie postupu alebo štruktúry v rôznych situáciách.
Analýza - rozloženie na časti a určenie ich vzájomného vzťahu.

Hodnotenie - posúdenie podľa daných kritérií.

Typ testov T9 a očakávaná úspešnosť:
Sú to testy relatívneho výkonu, tzv. NR testy - norm-referenced (rozlišujúce). Výkon žiaka sa porovnáva s výkonom ostatných žiakov, ktorí riešili ten istý test. Očakávaná priemerná úspešnosť žiakov je 50-60 %.

Povolené pomôcky:
kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero.

Zakázané pomôcky:
mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Termín zaslania výsledkov:
- V elektronickej podobe získajú ZŠ výsledky koncom apríla 2015.
- Výsledkové listy dostanú ZŠ v máji 2015.

Náhradný termín:
- Náhradné testovanie sa bude konať 21. apríla 2015 (utorok) v krajských mestách.
- Zúčastniť sa ho môžu iba žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu.
- Prihlášku na náhradný termín je nutné podať do 16. apríla 2015.

Informácie o testovaní:
www.nucem.sk/Testovanie 9Oznam riaditeľstva SZŠ ESPRIT:

Dňa 09.04.2015 (štvrtok) prebehne pre žiakov 9. ročníka GENERÁLNA SKÚŠKA T9 z predmetu slovenský jazyk a literatúra a dňa 10.04.2015 (piatok) z predmetu matematika a to v rovnakých časových dotáciách ako v deň skutočného testovania. Do skončenia vyučovania bude v príslušné dni pokračovať intenzívna príprava z týchto predmetov.

 

Našim deviatakom želáme pri ich prvej skúške veľa, veľa šťastia!

 

 

 

Ostatné správy

 • Úspechy v Olympiáde z nemeckého jazyka - 2014/2015
 • Drama Club Esprit - Ako uspieť v škole bez toho, aby ste sa snažili.
 • Bratislavská vedecká cukráreň - február 2015
 • Pangea 2015
 • Pytagoriáda 2014/2015
 • EXPERT geniality show a Všetkovedko 2014/2015
 • Maturita 2015
 • Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT pre školský rok 2015/2016 a Deň otvorených dverí
 • PF 2015
 • ESPRIT má talent 2014
 • JUNIOR NÁBOJ 2014
 • MIKULÁŠ 2014
 • MAKS a MAKSÍK 2014/2015
 • Bratislavská vedecká cukráreň - november 2014
 • Súťaž iBOBOR 2014/2015
 • Salzburg - bavorské zámky - Mníchov 2014
 • Organizácia školského roka 2014/2015
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015
 • Divadelny krúžok na ESPRITE
 • Druhé kolo prijímacích pohovorov pre školský rok 2014/2015
 • Triedny aktív - informatívny
 • United Colours of Football a ESPRIT
 • VODA 2014
 • VYNIKAJÚCE VÝSLEDKY V TESTOVANÍ T9-2014
 • Spievam po francúzsky 2014
 • Olympiáda vo francúzskom jazyku 2014
 • Florbalový turnaj stredných škôl BA IV a Malaciek 2014
 • LVVK Vyšná Boca 1. stupeň 2014
 • Plavecký maratón 2013/2014
 • NEBUĎ OTROK DROG
 • Návšteva v útulku Slobody zvierat
 • Filmový festival Hory a Mesto 2014
 • Pytagoriáda 2013/2014 - obvodné kolo
 • EXPERT geniality show a Všetkovedko 2013/2014
 • Geografická olympiáda 2013/2014 - obvodné kolo
 • Jesenný Matboj
 • Súťaž iBOBOR
 • Mikuláš 2013
 • Podmienky a kritériá k prijímaciemu pokračovaniu do SG ESPRIT a 2% z daní
 • Dejepisná olympiáda 2013/2014 - obvodné kolo
 • Školské kolo olympiády z anglického jazyka 2013/2014
 • "Povedz to rukami"
 • FESTIVAL VEDY - NOC VÝSKUMNÍKOV 2013
 • Študenti medicíny sa venovali študentom SZŠ a SG ESPRIT
 • TOMU VER!
 • Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT pre školský rok 2014/2015
 • Vianočné prianie a PF 2014
 • Triedny aktív a Deň otvorených dverí v SZŠ ESPRIT
 • 3.A a 4.A SZŠ ESPRIT na výstave BIB
 • "Active English Week" na 1. stupni SZŠ 10.6. - 14.6.2013
 • 3. A na návšteve v parlamente
 • Bratislavská vedecká cukráreň september 2013
 • Dopravné ihrisko
 • Živá knižnica
 • Krajské kolo ONJ 2013
 • Triedny výlet 8.A vo Vyhniach 2012/13
 • Sen noci svätojánskej - divadelne predstavenie 8.A triedy
 • Exkurzia do Modry 2012/13
 • Ďalšie aktivity 1. A triedy
 • KOMPARO 2012/2013
 • Súťaž v písaní anglických esejí
 • Krajské kolo a postup na celoštátne kolo olympiády vo francúzskom jazyku 2012/2013
 • Matematický klokan a klokanko 2012/2013
 • Čo sa deťom páčilo na výletoch
 • MAKS a MAKSÍK 2012/2013
 • ESPRIT MÁ TALENT 3. ročník
 • EXPERT geniality show a Všetkovedko 2012/2013
 • Mikuláš 2012
 • Celoškolská vedecká konferencia o Zemi
 • Matematická olympiáda 2012/2013
 • Herodes a Herodias 2013
 • Florbal stredných škôl 2013
 • ATLANTIS 2013
 • Hviezdoslavov Kubín 2013
 • Mimoškolské aktivity a KVČ, trieda 1.A
 • Matematická pytagoriáda 2012/2013
 • „Tall - Tale - Tellin" Competition
 • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
 • Triedny aktív 16. 04. 2013
 • SÚŤAŽÍME!
 • Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT pre školský rok 2013/2014
 • Energia v súvislostiach
 • ZELENÁ ŠKOLA
 • ADVENTNÁ VIEDEŇ 2012
 • Školské kolo olympiády z anglického jazyka 2012/2013
 • Školské kolo olympiády zo SJL 2012/2013
 • Krásne Vianoce a PF 2013
 • Triedny aktív a Deň otvorených dverí v I. A, II. A a III. A triede SZŠ ESPRIT
 • Súťaž iBOBOR
 • Športové aktuality
 • Účelové cvičenie Ochrany života a zdravia človeka
 • The HUMAN BODY exhibition
 • NEODPADNI Z ODPADOV
 • Športový deň ESPRIT 2012
 • Kurz Ochrana života a zdravia - Vyšná Boca 2012
 • Čitateľský maratón - 1. ročník
 • Návšteva NBS
 • SLOVENSKO I. - Výlet po Slovensku aj očami piatakov
 • Organizácia školského roka 2012/2013
 • Sú tu letné prázdniny
 • Triedny aktív 5.6.2012 a informácie
 • Diagnostika a testovanie tela
 • Matematická pytagoriáda 2011/2012
 • Matematická olympiáda 2011/2012 - okresné kolo
 • Matematický klokan 2012
 • Mikuláš 2011
 • Hudobná akadémia - druhý cyklus
 • Hviezdoslavov Kubín 2012
 • ESPRIT MÁ TALENT - 2. ročník
 • Olympiáda v nemeckom jazyku
 • Triedny aktív - 12. 04. 2012
 • Beseda s mladou spisovateľkou fantasy literatúry
 • Double-decker opäť na ESPRITE
 • Prváci a druháci na Boat Show 2012
 • Kráska a zviera
 • Exkurzia do NBS
 • MAKS 2011/2012
 • EXPERT geniality show 2011/2012
 • Šachový turnaj - 1. ročník
 • Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT
 • KRÁSNE VIANOCE a PF 2012
 • Triedny aktív a Deň otvorených dverí v I. A a II. A triede SZŠ ESPRIT
 • Výchovný koncert
 • Celoškolská vedecká konferencia ku Svetovému dňu výživy
 • Organizácia školského roka 2011/2012
 • Triedny aktiv - 20. 09. 2011
 • HURÁ NA PRÁZDNINY!
 • Športové aktuality
 • Film Nickyho rodina
 • Fyzika očami fyzikov
 • Školská grilovačka
 • KALEIDOSKOP - VEDECKÁ HRAČKA
 • Triedny aktív 14. 06. 2011
 • Osvetový program DENTAL ALARM
 • Návšteva detského múzea
 • Celoškolská vedecká konferencia k Svetovému dňu vody
 • Triedny aktív 06. 04. 2011
 • Kaleidoskop - Vedecká hračka
 • FIRST LEGO LEAGUE - Semi final Visegrad 4
 • Návšteva Vedeckej cukrárne
 • ORION FLORBAL CUP 2011
 • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
 • Ochrana života a zdravia
 • Bratislavská vedecká cukráreň
 • LVVK/SVVK 2011
 • ESPRIT MÁ TALENT
 • Olympiáda v anglickom jazyku
 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
 • ESPRIT a ŠPORT
 • Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT
 • Vianočné prianie
 • Triedny aktív a Deň otvorených dverí v I. A triede SZŠ ESPRIT
 • Jeden svet - Filmy bez obalu
 • Ekotopfilm 2010
 • Bratislavská vedecká cukráreň
 • Poznaj svoju Bratislavu
 • Organizácia školského roka 2010/2011
 • Triedny aktív - 21. 9. 2010
 • Začiatok školského roka 2010/2011
 • Besedy: Šikana a čo s ňou, Drogy a závislosť
 • Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku
 • Triedny aktív - 16. 6. 2010
 • Budapešť - Tropicárium
 • Obvodné kolo v atletike
 • Tvorivé dielne
 • Triedny aktív – 20. 04. 2010
 • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo
 • Orion florbal cup
 • PROFESIA DAYS 2010
 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
 • Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT
 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
 • Hudobná Akadémia
 • Exkurzia Michalská veža – Múzeum zbraní
 • Národný boj za prevenciu proti obezite
 • Krásne Vianoce, úspešný nový rok a termíny prázdnin
 • "Deti a moderné komunikačné technológie" - 2. ročník
 • Triedny aktív - 14. 12. 2009
 • Plavecký maratón - Spomienka na A. Dubčeka
 • THE ACTION BECEP TOUR 2009
 • Krajské kolo Florbal EXEL CUP 2009 - 1. miesto SG ESPRIT
 • Okresné kolo Florbal EXEL CUP 2009 - 1. miesto SG ESPRIT
 • Stretnutie s Mikulášom Dzurindom
 • Účelové cvičenie Ochrana človeka a prírody
 • Prietrž – výroba ručne čerpaného papiera
 • Slovenské národné múzeum - IV. AO
 • Deň Európskych jazykov - beseda s diplomatom
 • Triedny aktív - 21.9.2009
 • Začiatok školského roka 2009/2010
 • 3. ročník - Športový deň Esprit
 • Poznávací pobyt Normandia - Bretónsko 2009
 • Spolupráca s CPPP
 • MDD - Miss a Mister Esprit 2009
 • Kurz ochrany človeka a prírody pre 3. ročník SG
 • Maturity 2009
 • NOVÉ !!! Súkromná základná škola Esprit
 • Rozprávkové vretienko
 • William Shakespeare - Hamlet
 • Príma, sekunda a dravce
 • Krajské kolo v olympiáde z francúzskeho jazyka
 • Archeologické múzeum
 • Bájny svet Šangri-la
 • 55. Hviezdoslavov Kubín
 • "Ľahšie to ide ľahšie"
 • „PLAY TRUE - ži pravdivo, neklam sám seba"
 • Triedny aktív - 7. 4. 2009
 • Školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku
 • Polročné, jarné a veľkonočné prázdniny
 • Návšteva Prírodovedného múzea
 • Vianočný florbalový turnaj - vyhodnotenie
 • Mestská radnica
 • Apponyiho palác
 • Vianočné prázdniny
 • Adventná Viedeň - ako bolo...
 • Zdravý životný štýl - ovocie a zelenina do škôl
 • Gargantua a Pantagruel
 • 1. ročník Vianočného turnaja vo florbale
 • Londýn v Bratislave
 • Karloveský vianočný charitatívny jarmok
 • Memoriál A. Dubčeka v plávaní
 • Adventná Viedeň
 • Dva dni v Chujave
 • Mikuláš netradične – „Záchrana života“
 • Triedny aktív - 2. 12. 2008
 • Navždy sa zachová v pamäti stužková...
 • Exkurzia do Slovenského národného archívu
 • Ekotopfilm 2008
 • Kampaň „Na kolesách proti rakovine“
 • Deti a moderné komunikačné technológie
 • Triedny aktív – 23. 9. 2008
 • Nové sídlo školy
 •  


  Súbory na stiahnutie:

  1
  KALEIDOSKOP - VEDECKÁ HRAČKA (768 Kb)


  © 2007 developed. All rights reserved.