Organizácia školského roka

Organizácia školského roka 2022/2023

 

Školský rok 2022/2023 sa začína 1. septembra 2022.

Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok).
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2022 (utorok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa  končí  31. januára 2023 (utorok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).


Termíny pedagogických porád

Pracovná porada - 24.08.2022 (streda)
Pedagogická rada - 22.09.2022 (štvrtok)
1. priebežná hodnotiaca porada (štvrťročná) - 08.11.2022 (utorok)
1. klasifikačná porada (polročná) - 24.01.2023 (utorok)
2. priebežná hodnotiaca porada (trištvrteročná) - 18.04.2023 (utorok)
2. klasifikačná porada (koncoročná) - 22.06.2023 (štvrtok)


Termíny triednych aktívov

12.09.2022 (pondelok) – spoločný v 0.A, 1.A, 0.B, 1.B SZŠ Majerníkova 62, Borodáčova 2
22.09.2022 (štvrtok)    – spoločný v ostatných triedach SZŠ a SG Majerníkova 62
26.09.2022 (pondelok) – spoločný v ostatných triedach SZŠ Borodáčova 2
17.01.2023 (utorok)     – informatívny v SZŠ a SG Majerníkova 62
18.01.2023 (streda)     – informatívny v SZŠ Borodáčova 2
18.04.2022 (utorok)     – informatívny v SZŠ a SG Majerníkova 62
19.04.2022 (streda)     – informatívny v SZŠ Borodáčova 2
13.06.2022 (utorok)     – informatívny v SZŠ a SG Majerníkova 62
14.06.2022 (streda)     – informatívny v SZŠ Borodáčova 2


Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

1. Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5 alebo T5 sa uskutoční 17. mája 2023 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.
2. Všetky informácie sú dostupné - https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5 


Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 alebo T9 sa uskutoční 22. marca 2023 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. 
2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. apríla 2023.
3. Všetky informácie sú dostupné - https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9


Maturitná skúška 2023

  1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
  2. a) slovenský jazyk a literatúra dňa 14. marca 2023 (utorok),
  3. b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 15. marca 2023 (streda),
  4. c) matematika dňa 16. marca 2023 (štvrtok),
  5. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 03. – 05. apríl 2023.
  6. Príslušné RÚŠS určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase 22. mája 2023 do 9. júna 2023.
    Informácie o maturitnej skúške sú zverejnené na https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita


Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka ZŠ

1. Na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl v termíne od 6. 9. 2022 do 28. 10. 2022 https://www.testovanieziakov.sk
2. Výsledky žiakov zadajú školy v časti ISTŽ (Informačný systém testovania žiakov), a to najneskôr do 30. novembra 2022 https://www.testovanieziakov.sk/admin/Login.aspx?RturnUrl=%2fadmin
3. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodicke-pokyny-pre-testovanie


Prijímacie pohovory
do 1. ročníka SG ESPRIT

04. máj 2023 (štvrtok) – 1. termín prvého kola prijímacích skúšok,
09. máj 2023 (utorok)  – 2. termín prvého kola prijímacích skúšok.


Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT

14. apríl 2023 (piatok) – SZŠ ESPRIT Majerníkova 62
21. apríl 2023 (piatok) – elokované pracovisko SZŠ ESPRIT Borodáčova 2


Deň otvorených dverí – DOD 1. stupeň SZŠ ESPRIT

10. marec 2023 (piatok) – SZŠ ESPRIT Majerníkova 62
17. marec 2023 (piatok) – elokované pracovisko SZŠ ESPRIT Borodáčova 2


Lyžiarsky/snowboardový výcvik – LVVK/SVVK SZŠ a SG ESPRIT

Termín:  23. - 27. január 2023
Miesto:  Vyšná Boca, hotel Barbora


Škola v prírode
– ŠVP 1. stupeň SZŠ ESPRIT

Termín: 05.– 09. jún 2023
Miesto: Detskybabylon.sk, Penzión Bystrina, Bystrá, okres Brezno


Realizácia učiva Ochrana života a zdravia (OŽZ):

ISCED 1

Didaktické hry (DH) v 1. – 4. ročníku SZŠ sa konajú v prírode 1 raz v roku v trvaní 4 hodín. Pred DH realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť v rozsahu 2 – 4 hodín.
Termín: 14.9.2022 – teoretická časť, 16.9.2022 – praktická časť

ISCED 2

Účelové cvičenia (ÚC) v 5. – 9. ročníku SZŠ sa koná 2 razy do roka po 5 hodín spravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC sa realizuje deň prípravy z teoretickej časti učiva v rozsahu 3 – 5 hodín.
Termín: 14.9.2022 – teoretická časť, 16.9.2022 – praktická časť

ISCED 3

Účelové cvičenia (ÚC) sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku gymnázia vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz.
Termín: 16. september 2022              

Kurz na ochranu života a zdravia (KOŽAZ) sa organizuje v treťom ročníku gymnázia v trvaní 3 dní po 7 hodín výcviku.
Termín: máj, jún  2023

Rozvrh vyučovania na Majerníkovej 62:                       
      1. 08:00 - 08:45
      2. 08:55 - 09:40                                      
      3. 09:55 - 10:40                                      
      4. 11:00 - 11:45                                      
      5. 11:55 - 12:40                                      
      6. 12:45 - 13:30
      7. 14:00 - 14:45
      8. 14:50 - 15:35


Rozvrh vyučovania na Borodáčovej 2:         
                  
      1. 08:00 - 08:45
      2. 08:55 - 09:40                                      
      3. 09:55 - 10:40                                      
      4. 10:55 - 11:40                                      
      5. 11:50 - 12:35                                      
      6. 12:45 - 13:30
      7. 14:00 - 14:45
      8. 14:50 - 15:35

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023 NA ESPRITE


Vážení rodičia.

Dovoľte mi, aby som Vás všetkých srdečne pozdravila.

 
Máme pred sebou ešte takmer dva týždne prázdnin, kým nám začnú školské povinnosti, ale ja by som Vás rada informovala, už takto v predstihu, o niektorých skutočnostiach k nástupu detí do školy od septembra 2022.

1. ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA NA ESPRITE
Otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 5. septembra 2022 (pondelok) o 9,00 hod. v priestoroch škôl na Majerníkovej 62 a Borodáčovej 2 krátkym slávnostným úvodom. Následne bude v tento deň prebiehať triednická hodina, ktorá potrvá do 10-tej hodiny. Klub voľného času bude v prevádzke do 13,00 hodiny.

Od utorka 6. septembra 2022 bude prebiehať vyučovanie podľa riadneho rozvrhu hodín nasledovne:
- na 1. stupni SZŠ - 4 vyučovacie hodiny,
- na 2. stupni SZŠ a SG - 5 vyučovacích hodín,
- KVČ do 17,00 hodiny.

Učebnice budú žiakom vydané v utorok na prvých dvoch vyučovacích hodinách.

2. OTVORENIE ŠKÔL
Ministerstvo školstva oznámilo, že ŠKOLY SA NEBUDÚ ZATVÁRAŤ po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie. Aj v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie bude prezenčná forma vzdelávania umožnená pre všetky ročníky všetkých druhov škôl. V prípade pozitivity zostávajú doma pozitívni žiaci, prípadne sa zatvoria len individuálne triedy, ktoré prejdú na dištančnú výučbu.

3. BEZPRÍZNAKOVOSŤ
Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré nájdete na https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

4. PREKRYTIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST RÚŠKOM
Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR žiak ani zamestnanec školy NEMUSÍ mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. Prekrytie je dobrovoľné.

5. DOMÁCE SAMOTESTOVANIE
K nástupu dieťaťa do školy sa NEVYŽADUJE ŽIADNY TEST preukazujúci negativitu na Covid-19. Dobrovoľné samotestovanie je možné využiť v školách s výskytom 10 % žiakov pozitívnych na ochorenie COVID-19 z celkového počtu žiakov školy. V takom prípade riaditeľ školy môže požiadať miestne príslušný RÚŠS o antigénové samotesty pre tých žiakov, ktorých rodičia hlásia ich nedostatok, do vyčerpania skladových zásob.

6. OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI
Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím aj z dôvodu ochorenia ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. V povinnom predprimárnom vzdelávaní na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní. Víkendy a sviatky sa nepočítajú.
Pri absencii viac ako 5 (7) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí rodič predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

7. OŠETROVNÉ ČLENA RODINY (OČR)
Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede alebo vo viacerých triedach žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.
Rodič môže zažiadať o OČR priamo na webovej stránke Sociálnej poisťovne https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr.
Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.
Na základe rozhodnutia ministra školstva škola oznamuje územne príslušnému RÚŠS na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. RÚŠS tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.

 

Vážení rodičia.
Prajeme Vám ešte krásne posledné dni prázdnin a tešíme sa na Vaše oddýchnuté deti v pondelok 5. septembra 2022.

S úctou Ciráková, riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac z tejto kategórie: « Dokumenty PF 2015 »