Aktuality

Nové sídlo školy

 

 

     Od 1. augusta 2007 nastali pre našu školu veľké zmeny. Z dôvodu nedostatku ďalších voľných priestorov na ZŠ Mudroňova 83 zmenila naša škola sídlo. Podľa Zmluvy č. 089 0 36 40 07 o nájme nebytových priestorov uzavretou  medzi Mestskou časťou Bratislava - Karlova Ves ako prenajímateľom a Občianskym združením Esprit ako nájomcom má Súkromné gymnázium Esprit od 1. augusta 2007 v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava prenajaté 4. nadzemné podlažie budovy na Majerníkovej č. 60. Nachádza sa tu  6 tried, 2 učebne na delenie jazykov, pracovňa pre učiteľov, kabinety, riaditeľňa školy, administratíva, skladové priestory, sociálne zariadenia pre žiakov a učiteľov.

     Spolu s uvedenými nebytovými priestormi je Súkromné gymnázium Esprit oprávnené užívať aj prístupové komunikácie, vstupy, chodby, výťahy a schodištia, ktoré  zabezpečujú prístup k nebytovým priestorom a príslušné sociálne zariadenia. Rovnako je, spravidla podľa rozvrhu hodín, oprávnené užívať v dohodnutých časoch odborné učebne a ich vybavenie, školskú knižnicu, kinosálu, 2 telocvične, šatne, umyvárne, plavecký bazén (25 m) s príslušenstvom, WC, školské šatne a priľahlý školský dvor so športoviskami - bežecká dráha, volejbalové ihrisko, futbalové ihrisko s umelým trávnikom, basketbalové ihrisko, trávnaté odpočívacie plochy (prevádzkovateľom je MÚ Karlova Ves, ktorý zabezpečuje úpravu a údržbu tohto areálu).

     Súkromné Gymnázium Esprit je za účelom zabezpečenia stravovania žiakov svojej školy oprávnené využívať stravovacie zariadenie pri ZŠ A. Dubčeka. Škola disponuje kuchyňou, výdajňou stravy a dvoma školskými jedálňami. Škola má v ponuke podávanie desiatej.  Pre žiakov sú tiež k dispozícii školské bufety a automaty.

     Každý žiak má k dispozícii svoju uzamykateľnú skrinku na odkladanie osobných vecí.

 

Fotogaléria