Aktuality

Kurz ochrany človeka a prírody pre 3. ročník SG

 

      Podľa učebných plánov školy sa v dňoch 25.5. - 28.5.2009 konal vo Vyšnej Boci pre študentov 3.A triedy Kurz ochrany človeka a prírody. Proces výchovy žiakov v tejto oblasti formuje ich vlastenecké povedomie, dotvára sústavu ich zručností a návykov o ochrane človeka a prírody,  prispieva ku zvyšovaniu telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti žiakov.

       Učivo ochrany človeka a prírody sa preberá v samostatných tematických celkoch s týmto obsahom:
·      riešenie mimoriadnych udalostí - civilná ochrana
·      zdravotnícka príprava
·      dopravná výchova
·      pobyt a pohyb v prírode a ochrana prírody
·      výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
·      záujmové technické činnosti a športy.

       Kurzom ochrany človeka a prirody sa precvičila činnosť učiteľa a žiakov v teoretickej príprave, pri praktickom výcviku zo zdravotníckej prípravy a pri riešení mimoriadnych situácií.