Aktuality

Triedny aktiv - 20. 09. 2011

     Dňa 20. 09. 2011 (utorok) sa o 17,00 hod. bude konať prvý spoločný triedny aktív rodičov vo všetkých triedach denného štúdia Súkromného gymnázia ESPRIT a Súkromnej základnej školy ESPRIT okrem triedy maličkých prváčikov - 1.A.

     Rodičia budú o.i. informovaní o organizácii školy pre školský rok 2011/2012, termínmi klasifikačných porád, termínmi triednych aktívov, termínmi prázdnin, plánom zvonenia, vyučujúcimi v triede, triednou samosprávou a pod. Ďalej budú oboznámení s Vnútorným poriadkom školy - spôsob ospravedlnenia, neskoré príchody žiakov na vyučovanie, náhrady za úmyselné poškodenia majetku školy, spôsob hodnotenia správania,  prevencia návykových látok, manipulácia s mobilom a ostatné dôležité body VPŠ. Taktiež získajú informácie o predmetoch, prípadné zmeny vyučujúcich (telefónne kontakty, e-mail, konzultačné hodiny) a pod.

     Vážení rodičia, tešíme sa na stretnutie s Vami.