Aktuality

Organizácia školského roka 2018/2019

Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018.
Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2018 (utorok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa  končí  31. januára 2019 (štvrtok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (piatok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2017 alebo T5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.
Informácie o Testovaní 5-2018 sú zverejnené na www.nucem.sk.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9-2017 alebo T9-2019 sa uskutoční 03. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019 (utorok, streda).
Informácie o Testovaní 9-2018 sú zverejnené na www.nucem.sk

Maturitná skúška 2019    

1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch
a) slovenský jazyk a literatúra dňa 12. marca 2019 (utorok),
b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 13. marca 2019 (streda),
c) matematika dňa 14. marca 2019 (štvrtok),
d) maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 15. marca 2019 (piatok).

2. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 09. – 12. apríl 2019. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 26. marca 2019.

3. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 20. mája do 07. júna 2019.

4. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne od 03. do 06. septembra 2019. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2019.
Informácie o maturitnej skúške 2019 sú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Maturita.

Prijímanie na vzdelávanie v SŠ

13. máj 2019 (pondelok) – 1. termín prvého kola prijímacích skúšok,
16. máj 2019 (štvrtok)      – 2. termín prvého kola prijímacích skúšok. 

Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT

12. apríl 2019 (piatok) – SZŠ ESPRIT Majerníkova 62 
26. apríl 2019 (piatok) – elokované pracovisko SZŠ ESPRIT Borodáčova 2

Termíny klasifikačných porád

1. priebežná hodnotiaca porada (štvrťročná) – 06.11.2018 (utorok)
1. klasifikačná porada (polročná) – 22.01.2019 (utorok)
2. priebežná hodnotiaca porada (trištvrteročná)
08.04.2019 (pondelok) – SZŠ Borodáčova
 09.04.2019 (utorok) – SZŠ Majerníkova
2. klasifikačná porada (koncoročná) – 20.06.2019 (štvrtok)

Termíny triednych aktívov

25.09.2018 (utorok) – spoločný v SZŠ Borodáčova 2
02.10.2018 (utorok) – spoločný v SZŠ a SG Majerníkova 62 
11.12.2018 (utorok) – informatívny
08.04.2019 (pondelok) SZŠ Borodáčova – spoločný
09.04.2019 (utorok)
 SZŠ Majerníkova – informatívny
11.06.2019 (utorok) – informatívny

Realizácia učiva Ochrana života a zdravia (OŽZ):

ISCED 1
Didaktické hry (DH) v 1. – 4. ročníku SZŠ sa konajú v prírode 1 raz v roku v trvaní 4 hodín. Pred DH realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť v rozsahu 2 – 4 hodín.
Termín:  školský rok 2018/19

ISCED 2
Účelové cvičenia (ÚC) v 5. – 9. ročníku SZŠ realizujeme 2 razy do roka po 5 hodín spravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC vykonáme deň prípravy z teoretickej časti učiva v rozsahu 3 – 5 hodín.
Termín:  september 2018
                 jún 2019

ISCED 3
Účelové cvičenia (ÚC) v 1. a 2. ročníku SG vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz.
Termín:  september 2018
                 jún 2019

Kurz na ochranu zdravia  v 3. ročníku SG 3 dni po 6 hodín.
Termín:  september 2018
                 jún 2019

LVVK/SVVK
Termín:  I. stupeň SZŠ: Vyšná Boca
                 termín: 10. - 15. február 2019
                 II. stupeň SZŠ a SG: Bachledova dolina
                 termín: 10. - 15. marec 2019

DOD 1. stupeň SZŠ ESPRIT
Termín:  7. marec 2019 (štvrtok)

Škola v prírode 1. stupeň SZŠ ESPRIT
Termín:  3. - 7. jún 2019
Miesto:   Penzión Lagáň, RADAVA

Školské výlety

Pre žiakov prvého až štvrtého ročníka sa v školskom roku môže organizovať jeden jednodňový výlet. Pre žiakov piateho až deviateho ročníka a pre žiakov SG sa v školskom roku môžu organizovať dva jednodňové výlety alebo jeden dvojdňový výlet. Školský výlet možno predĺžiť o dva dni pracovného pokoja. 
Termín:  jún 2019

Rozvrh vyučovania na Majerníkovej 62:                                

 1. 08:00 - 08:45                                      
 2. 08:55 - 09:40                                    
 3. 09:55 - 10:40                                               
 4. 11:00 - 11:45                                               
 5. 11:55 - 12:40                                               
 6. 12:45 - 13:30
 7. 14:00 - 14:45
 8. 14:50 - 15:35

 Rozvrh vyučovania na Borodáčovej 2:                                

 1. 08:00 - 08:45                                      
 2. 08:55 - 09:40                                    
 3. 09:55 - 10:40                                               
 4. 10:55 - 11:40                                               
 5. 11:50 - 12:35                                               
 6. 12:45 - 13:30
 7. 14:00 - 14:45
 8. 14:50 - 15:35

Termíny prázdnin

 

Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania
po prázdninách

jesenné

30. október 2018 (utorok)

31. október – 2. november 2018

5. november 2018
(pondelok)

vianočné

21. december 2018 (piatok)

23. december 2018 – 7. január 2019

8. január 2019
(utorok)

polročné

31. január 2019 (štvrtok)

1. február 2019 (piatok)

4. február 2019
(pondelok)

jarné

22. február 2019 (piatok)

25. február – 1. marec 2019

4. marec 2019
(pondelok)

veľkonočné

17. apríl 2019 (streda)

18. apríl – 23. apríl 2019 

24. apríl 2019 (streda)

letné

28. jún 2019 (piatok)

1. júl – 31. august 2019

2. september 2019
(pondelok)