Aktuality

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

23.8.2022


Vážení rodičia.

Dovoľte mi, aby som Vás všetkých srdečne pozdravila.

 
Máme pred sebou ešte takmer dva týždne prázdnin, kým nám začnú školské povinnosti, ale ja by som Vás rada informovala, už takto v predstihu, o niektorých skutočnostiach k nástupu detí do školy od septembra 2022.

1. ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA NA ESPRITE
Otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 5. septembra 2022 (pondelok) o 9,00 hod. v priestoroch škôl na Majerníkovej 62 a Borodáčovej 2 krátkym slávnostným úvodom. Následne bude v tento deň prebiehať triednická hodina, ktorá potrvá do 10-tej hodiny. Klub voľného času bude v prevádzke do 13,00 hodiny.

Od utorka 6. septembra 2022 bude prebiehať vyučovanie podľa riadneho rozvrhu hodín nasledovne:
- na 1. stupni SZŠ - 4 vyučovacie hodiny,
- na 2. stupni SZŠ a SG - 5 vyučovacích hodín,
- KVČ do 17,00 hodiny.

Učebnice budú žiakom vydané v utorok na prvých dvoch vyučovacích hodinách.

2. OTVORENIE ŠKÔL
Ministerstvo školstva oznámilo, že ŠKOLY SA NEBUDÚ ZATVÁRAŤ po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie. Aj v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie bude prezenčná forma vzdelávania umožnená pre všetky ročníky všetkých druhov škôl. V prípade pozitivity zostávajú doma pozitívni žiaci, prípadne sa zatvoria len individuálne triedy, ktoré prejdú na dištančnú výučbu.

3. BEZPRÍZNAKOVOSŤ
Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré nájdete na https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

4. PREKRYTIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST RÚŠKOM
Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR žiak ani zamestnanec školy NEMUSÍ mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. Prekrytie je dobrovoľné.

5. DOMÁCE SAMOTESTOVANIE
K nástupu dieťaťa do školy sa NEVYŽADUJE ŽIADNY TEST preukazujúci negativitu na Covid-19. Dobrovoľné samotestovanie je možné využiť v školách s výskytom 10 % žiakov pozitívnych na ochorenie COVID-19 z celkového počtu žiakov školy. V takom prípade riaditeľ školy môže požiadať miestne príslušný RÚŠS o antigénové samotesty pre tých žiakov, ktorých rodičia hlásia ich nedostatok, do vyčerpania skladových zásob.

6. OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI
Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím aj z dôvodu ochorenia ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. V povinnom predprimárnom vzdelávaní na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní. Víkendy a sviatky sa nepočítajú.
Pri absencii viac ako 5 (7) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí rodič predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

7. OŠETROVNÉ ČLENA RODINY (OČR)
Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede alebo vo viacerých triedach žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.
Rodič môže zažiadať o OČR priamo na webovej stránke Sociálnej poisťovne https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr.
Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.
Na základe rozhodnutia ministra školstva škola oznamuje územne príslušnému RÚŠS na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. RÚŠS tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.

 

Vážení rodičia.
Prajeme Vám ešte krásne posledné dni prázdnin a tešíme sa na Vaše oddýchnuté deti v pondelok 5. septembra 2022.

S úctou Ciráková, riaditeľka školy