Aktuality

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Vážení rodičia, milí žiaci,

 dovoľte mi, aby som Vás všetkých srdečne pozdravila na sklonku prázdnin. Nový školský rok sa nám už pomaly a nezadržateľne blíži a preto Vás rada informujem

  1. ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

Otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční dňa 4. septembra 2023 (pondelok) o 9,00 hod. v priestoroch škôl na Majerníkovej 62 a Borodáčovej 2 krátkym slávnostným úvodom. Následne bude prebiehať v triedach triednická hodina (školský poriadok, pedagogické obsadenie, nové predmety, triedna samospráva...), ktorá potrvá do 10-tej hodiny.

Naši prváci a nulťáci budú mať zároveň uvítanie v triede spolu s rodičmi, kde pre nich prebehne prvý triedny aktív.  

Klub voľného času bude v prvý deň v prevádzke do 13,00 hodiny.

ŠJ Majerníkova v prvý deň nepodáva obedy. ŠJ Borodáčova obedy podáva.

 

  1. VYUČOVANIE od utorka 5.9. do piatku 8.9.2023

bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín nasledovne:

- na 1. stupni SZŠ – 4 vyučovacie hodiny,

- na 2. stupni SZŠ a SG – 5 vyučovacích hodín,

- KVČ riadne do 17,00 hodiny.

Učebnice budú žiakom vydané v utorok na prvých dvoch vyučovacích hodinách.

 

  1. MŠVVŠ SR vydalo NEWSLETTER 08/2023, v ktorom o. i. oznámilo

https://www.minedu.sk/data/att/27149.pdf

 ZRUŠENIE OPATRENÍ V RÁMCI OCHORENIA COVID 19 V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ

V nadväznosti na aktuálny stav epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 na Slovensku sa dodržiavanie protiepidemických opatrení a odporúčaní v školskom prostredí v nadväznosti na prijaté Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2023/13765:1-A1810 ruší od 1. septembra 2023.

Účinnosť rozhodnutia č. 2023/13765:1-A1810 znamená, že:

  • sa nebude vyžadovať predkladanie „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“,
  • riaditeľ školy môže poskytnúť voľno len v rozsahu upravenom v školskom zákone,
  • ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka je povolené len v rozsahu upravenom v školskom zákone v zmysle novely tohto zákona s účinnosťou od 1. septembra 2023.

V súvislosti s prijatou novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Sociálna poisťovňa od 1. septembra 2023 prestane uplatňovať ustanovenia týkajúce sa pandemického ošetrovného, ktoré sa poistencom poskytovalo od začatia krízovej situácie na Slovensku.

Z tohto dôvodu už nie je potrebné, aby škola oznamovala miestne príslušnému RÚŠS údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom.

 Napriek zrušeným opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 aj naďalej odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia v školskom prostredí.

 V prípade otázok k zrušeným opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19, nás môžete naďalej kontaktovať prostredníctvom e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

  1. OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI ŽIAKA podľa novely školského zákona –

ZÁKON č. 182/2023 Z. z.

https://www.epi.sk/zz/2023-182 

V § 144 odsek 10 znie:

(10) Neprítomnosť dieťaťa alebo neplnoletého žiaka ospravedlňuje škola na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá najviac päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá viac ako päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára. Ak neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z dôvodu ochorenia trvá najviac sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; ak neprítomnosť takého dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára. V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia ospravedlniť neprítomnosť z dôvodu ochorenia bez lekárskeho potvrdenia aj v trvaní viac dní ako podľa druhej vety alebo tretej vety; počet dní určí ministerstvo školstva.“.

 

Vážení rodičia.

 Prajeme Vám ešte krásne posledné dni prázdnin a tešíme sa na Vaše oddýchnuté deti v pondelok 4. septembra 2023.

S úctou Ciráková, riaditeľka školy