Filozofia školy

Filozofia štúdia na SZŠ ESPRIT a SG ESPRIT

Súkromné gymnázium ESPRIT ako aj Súkromná základná škola ESPRIT sú slovenské školy v oboch typoch štúdia so zameraním na výučbu cudzích jazykov. Zriaďovateľom oboch škôl je právnická osoba - Občianske združenie ESPRIT.

         1. stupeň Súkromnej základnej školy ESPRIT

 • výučba anglického jazyka od 1. ročníka SZŠ slovom i písmom - vysoký počet hodín cudzieho  jazyka - 3, 3, 4, 4 hodiny týždenne podľa Školského vzdelávacieho programu,
 • elokované pracovisko Borodáčova 2 poskytuje vzdelávanie v prípravnom, nultom ročníku v triede Prep Class,
 • experimentálne overovanie výučby anglického jazyka formou Jolly Phonics na 1. stupni od 1. ročníka v triede 1. A od školského roka 2017/2018,
 • podľa schopností žiakov už od 1. ročníka SZŠ doobedňajší učitelia komunikujú so žiakmi v anglickom jazyku  aj cez prestávky, taktiež pri príprave, pokynoch a čiastočte aj pri realizácii jednotlivých vyučovacích hodín ako napr. Hv, Vv, Tv a pod.,
 • pre žiakov 1. stupňa poskytujeme popoľudňajší Klub voľného času v anglickom jazyku a to v dobe od skončenia vyučovania až do 17,00 hod. - voľnočasové aktivity, stolovanie v školskej jedálni a pod. -  v anglickom jazyku (spolu 20 - 25 hodín týždenne),
 • každoročne organizujeme pre žiakov 1. stupňa Školu v prírode v anglickom jazyku,
 • každoročne organizujeme pre žiakov 1. stupňa lyžiarsky/snowboardový kurz čiastočne v anglickom jazyku,

  2. stupeň Súkromnej základnej školy ESPRIT
   
 • výučba anglického jazyka v 5. – 8. ročníku 4 hodiny týždenne, v 9. ročníku 5 hodín týždenne,
 • od 5. ročníka SZŠ pribúda druhý cudzí jazyk - jazyk francúzsky alebo jazyk nemecký v rozsahu 3 hodiny týždenne, v 9. ročníku 4 hodiny týždenne,
 • čiastočná bilingválna výučba v predmetoch etická výchova, estetická výchova, výchova umením podľa jazykových schopností jednotlivých vyučujúcich,
 • od 5. ročníka SZŠ identický študijný program (vrátane rovnakého počtu hodín cudzieho jazyka týždenne) a  rovnaký pedagogický personál ako na osemročnom gymnaziálnom type štúdia na SG ESPRIT, ktorý v súčasnosti neotvárame,
 • každoročne organizujeme poznávacie pobyty do zahraničia pre všetkých žiakov 2. stupňa SZŠ,
 • každoročne organizujeme lyžiarsky/snowboardový kurz pre všetkých žiakov 2. stupňa SZŠ,

  Súkromné gymnázium ESPRIT

 • po skončení základnej školy žiaci pokračujú na štvorročnom gymnaziálnom štúdiu na Súkromnom gymnáziu ESPRIT,
 • kvalitná výučba cudzích jazykov, ktorá po skončení základnej školy prechodom na Súkromné gymnázium ESPRIT pokračuje na úrovni, ktorú žiaci dosiahli v poslednom ročníku ZŠ,
 • každoročne organizujeme poznávacie pobyty do zahraničia pre všetkých žiakov gymnázia,
 • každoročne organizujeme lyžiarsky/snowboardový kurz pre všetkých žiakov gymnázia,

  Ďalšie nadštandardné služby

 • nižší počet žiakov v triedach základnej školy a gymnázia v porovnaní s inými školami,
 • stabilizovaný, kvalitný pedagogický personál - na škole pôsobia kvalifikovaní pedagogickí pracovníci, ktorí majú požadovanú odbornú a pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov,
 • škola spolupracuje so školskou psychologičkou,
 • vybavenie školy na Majerníkovej ulici - novozriadené odborné laboratórium na výučbu prírodovedných predmetov (projekt ESF), odborná multimediálna učebňa s počítačmi, notebookmi a interaktívnou tabuľou, klubovňa, malá a veľká telocvičňa s príslušenstvom, plavecký bazén (25 m) s príslušenstvom (v súčasnosti v rekonštrukcii), školská jedáleň, bufet, automaty, priľahlý školský dvor so športoviskami - bežecká dráha, volejbalové ihrisko, futbalové ihrisko s umelým trávnikom, basketbalové ihrisko, trávnaté odpočívacie plochy, detské ihrisko v školskom areáli, detské ihrisko na Školskom námestí, Wifi pripojenie vo všetkých priestoroch školy. Každý žiak má k dispozícii svoju uzamykateľnú skrinku na odkladanie osobných vecí,
 • vybavenie školy na Borodáčovej ulici - novozrekonštruované moderné triedy, multimediálna učebňa s počítačmi, notebookmi a interaktívnou tabuľou, oddychovňa, herňa, klubovňa,  telocvičňa s príslušenstvom, školská jedáleň, priľahlý školský dvor so športoviskami - bežecká dráha,  futbalové ihrisko s umelým trávnikom, trávnaté odpočívacie plochy, detské ihrisko v školskom areáli,  Wifi pripojenie vo všetkých priestoroch školy. Každý žiak má k dispozícii svoju uzamykateľnú skrinku na odkladanie osobných vecí,
 • široká škála záujmových krúžkov,
 • ďalšie akcie - Fashion Show ESPRIT, ESPRIT má talent, Celoškolská vedecká konferencia, Športový deň ESPRIT a iné.,
 • facebook: Súkromná škola ESPRIT