Projekty

Projekty

Projekty

Projekty (22)

PROJEKT ESF - Učiť moderne, inovatívne, kreatívne znamená otvárať bránu do sveta práce a ďalšieho vzdelávania

Projekt predpokladá zriadenie prírodovedného laboratória, doplnenie knižničného fondu školy, inováciu didaktických prostriedkov, metód a foriem vzdelávania a skvalitnenie výučby jednotlivých predmetov. Zriadením prírodovedného laboratória, doplnením knižničného fondu školy, rozšírením a obnovením didaktických prostriedkov bude možné využívať inovatívne prístupy k zvyšovaniu jednotlivých kompetencií žiakov, podporovať podnikateľské vedomosti, kompetencie, zručností a ekonomické myslenie žiakov pre potreby trhu práce. Vzdelávaním pedagogických zamestnancov školy získa škola kvalitnú pedagogickú základňu na vyučovanie jednotlivých predmetov. Výsledným výstupom by malo byť inovatívne myslenie a vzdelávanie v modernej škole a uplatnenie jej absolventov. Naplnením cieľov sa zatraktívni vzdelávanie a príprava žiakov pre ich plnohodnotný život. Úspešne realizovaný projekt sa stane nástrojom, ktorý ukazuje cestu pre ďalšie strategické zámery rozvoja vzdelávania v našej škole.

Národný projekt - Elektronické testovanie

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM začal 12. marca 2013 realizovať národný projekt zameraný na elektronické testovanie z oblastí Jazyk a komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami.

Projekt ZELENÁ ŠKOLA

Od školského roka 2012/2013 sa Súkromná základná škola ESPRIT zapojila do projektu Zelená škola.  Tento program sa realizuje na Slovensku od roku 2004 a počet zapojených škôl neustále narastá. Samotný program nesúci názov „Eco-schools" vznikol už v roku 1994. Vďaka podpore Európskej komisie bol implementovaný v krajinách Dánsko, Grécko, Nemecko či Veľká Británia a neskôr i do celého sveta. Vznikol ako potreba zapájania mladých ľudí o ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja na miestnej úrovni.  V roku 2003 uznal program OSN pre životné prostredie „Eco-schools"  ako praktický model, kde mladí ľudia budú svojimi aktivitami prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju.  Každoročne je tak zapojených do programu čoraz viacej škôl zo všetkých kontinentov.  V súčasnosti sa uvádza viac ako 35 tisíc škôl zo 47 krajín sveta.