Projekty

Projekt ZELENÁ ŠKOLA

Od školského roka 2012/2013 sa Súkromná základná škola ESPRIT zapojila do projektu Zelená škola.  Tento program sa realizuje na Slovensku od roku 2004 a počet zapojených škôl neustále narastá. Samotný program nesúci názov „Eco-schools" vznikol už v roku 1994. Vďaka podpore Európskej komisie bol implementovaný v krajinách Dánsko, Grécko, Nemecko či Veľká Británia a neskôr i do celého sveta. Vznikol ako potreba zapájania mladých ľudí o ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja na miestnej úrovni.  V roku 2003 uznal program OSN pre životné prostredie „Eco-schools"  ako praktický model, kde mladí ľudia budú svojimi aktivitami prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju.  Každoročne je tak zapojených do programu čoraz viacej škôl zo všetkých kontinentov.  V súčasnosti sa uvádza viac ako 35 tisíc škôl zo 47 krajín sveta.

Našim cieľom nie je len získanie medzinárodného certifikátu „Zelená škola", ale hlavne aktívne zapojiť žiakov všetkých tried do riešenia  environmentálnych problémov  našej školy a aj spoločnosti.  Žiak potom nebude prijímať informácie len na teoretickej ale hlavne praktickej  úrovni a prostredníctvom zážitkových metód.   Takýmito aktivitami sa žiaci budú učiť pracovať samostatne, tvoriť i obhajovať si vlastný názor, kritickému mysleniu,  byť tolerantní k sebe i navzájom.

Úspešnosť  naplnenia programu spočíva v splnení  7 krokov.

  1. Kolégium zelenej školy - vytvorenie akčnej skupiny a garanta programu na škole
  2. Environmentálny audit - analýza súčasného stavu školy
  3. Environmentálny akčný plán - vízia školy pre zníženie ekologickej stopy rozpracovaná na čiastkové ciele a aktivity
  4. Monitoring a hodnotenie - priebežné monitorovanie
  5. Pro-environmentálna výučba - environmentálna výchova a vzdelávanie vo vyučovaní a Školskom vzdelávacom programe
  6. Informovanie a spolupráca - presah aktivít do života školy a jej okolia
  7. Ekokódex - umelecky stvárnené hodnoty a profilácia školy na environmentálnu výchovu

Odporúča sa rozvrhnúť si prácu do 2 školských rokov, pričom v každom certifikačnom období  si treba vybrať minimálne jednu zo stanovených tém: voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody.

Škola, ktorá úspešne zrealizuje týchto 7 krokov, získa na konci certifikačného obdobia medzinárodné ocenenie - certifikát „Zelená škola" a vlajku Eco -Schools. Certifikát má dobu platnosti 24 mesiacov od udelenia Radou Zelenej školy. Z tohto dôvodu je pre jeho opätovné obhájenie pokračovať  v programe. Za  čiastočné splnenie podmienok dostane škola označenie „Na ceste k Zelenej škole".

Zdroj:  www.zivica.sk

Mgr. Martina Andilová, koordinátor