Vybavenie školy

Vybavenie školy

Škola na Majerníkovej ulici

Podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzavretou medzi Mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves ako prenajímateľom a Občianskym združením ESPRIT ako nájomcom malo Súkromné gymnázium ESPRIT a Súkromná základná škola ESPRIT od 1. augusta 2007 v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava postupne prenajaté 4. nadzemné podlažie budovy na Majerníkovej č. 60 s celkovou plochou 1 600 m2 a svetelnej výšky 3,3 m.

Dňa 2. júla 2018 bola medzi zmluvnými stranami podpísana Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 221/2018 na čas trvania nájmu do 31. 07. 2028. 

V predmete nájmu sa nachádzajú triedy (väčšina je vybavená  televízorom s veľkoplošnou obrazovkou a notebookom), učebne na delenie jazykov (rovnako vybavené televízorom s veľkoplošnou obrazovkou a notebookom), multimediálna učebňa s 20 počítačmi a interaktívnou tabuľou, klubovňa kombinovaná so školskou knižnicou (vybavená  televízorom s veľkoplošnou obrazovkou a notebookom), pracovňa pre učiteľov, kabinety, riaditeľňa školy, administratíva, skladové priestory, sociálne zariadenia chlapci - 4 WC, 4 pisoáre, 2 umývadlá, sociálne zariadenia dievčatá – 8 WC, 2 umývadlá a 2x sociálne zariadenia pre učiteľov.

Úspechom je vybudovanie moderného odborného laboratória pre prírodovedné predmety. Zriadením prírodovedného laboratória, doplnením knižničného fondu školy, rozšírením a obnovením didaktických prostriedkov je možné využívať inovatívne prístupy k zvyšovaniu jednotlivých kompetencií žiakov, podporovať podnikateľské vedomosti, zručnosti a ekonomické myslenie žiakov pre potreby trhu práce (ESF projekt, Operačná os: Vzdelávanie, Prioritná os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, Opatrenie 4.1: Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj).

Spolu s uvedenými nebytovými priestormi je Súkromné gymnázium ESPRIT a Súkromná základná škola ESPRIT oprávnené užívať aj prístupové komunikácie, vstupy, chodby, výťahy a schodištia, ktoré zabezpečujú prístup k nebytovým priestorom a príslušné sociálne zariadenia. Rovnako je, spravidla podľa rozvrhu hodín, oprávnené užívať v dohodnutých časoch 2 telocvične (574 m2, 224 m2), 6 telovýchovných šatní, ktoré sú vybavené vešiakmi a lavičkami, umyvárne prístupné zo šatní vybavené 16 sprchami a 6 umývadlami, plavecký bazén (25 m) s príslušenstvom (v súčasnosti je v rekonštrukcii), WC, školské šatne a priľahlý školský dvor so športoviskami – bežecká dráha, volejbalové ihrisko, futbalové ihrisko s umelým trávnikom, basketbalové ihrisko, trávnaté odpočívacie plochy (prevádzkovateľom je MÚ Karlova Ves, ktorý zabezpečuje úpravu a údržbu tohto areálu).

Súkromné gymnázium ESPRIT a Súkromná základná škola ESPRIT využívajú stravovacie zariadenie pri ZŠ A. Dubčeka. Škola disponuje kuchyňou, výdajňou stravy a dvoma školskými jedálňami. Pre žiakov a zamestnancov školy je k dispozícii školský bufet.
Každý žiak má k dispozícii svoju uzamykateľnú skrinku na odkladanie osobných vecí.


Škola na Borodáčovej ulici

Podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzavretou medzi Základnou školou Borodáčova 2, 821 03 Bratislava ako prenajímateľom a Občianskym združením ESPRIT ako nájomcom má Súkromná základná škola ESPRIT od 1. augusta 2017 v ZŠ Borodáčova 2, 821 03 Bratislava prenajaté priestory s celkovou plochou 1 344,96 m2. Nájom sa uzatvoril na dobu určitú, a to od 01. 08. 2017 na dobu 20 rokov.

V predmete nájmu sa nachádzajú triedy, multimediálna učebňa s počítačmi a interaktívnou tabuľou, veľká klubovňa školy, pracovňa pre učiteľov, riaditeľňa školy, administratíva, skladové priestory, sociálne zariadenia delené podľa pohlavia.

Spolu s uvedenými nebytovými priestormi je škola oprávnená užívať aj prístupové komunikácie, vstupy, chodby, schodištia, ktoré zabezpečujú prístup k nebytovým priestorom. Rovnako je, spravidla podľa rozvrhu hodín, oprávnená užívať v dohodnutých časoch  telocvičňu s telovýchovnými šatňami a priľahlý školský dvor so športoviskami – bežecká dráha, futbalové ihrisko s umelým trávnikom, trávnaté odpočívacie plochy. 

Žiaci a zamestnanci školy využívajú stravovacie zariadenie pri ZŠ Borodáčova. Škola disponuje kuchyňou, výdajňou stravy a školskou jedálňou.  
Každý žiak má k dispozícii svoju uzamykateľnú skrinku na odkladanie osobných vecí.

 

 

Viac z tejto kategórie: « Zriaďovateľ Venujte nám 2% z daní »