Testovanie 5

Testovanie 5

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Všeobecné informácie:

1. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2019 alebo T5-2019) sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika.

2. Cieľom Testovania 5-2019 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. T5-2019 poskytne školám spätnú väzbu, ako pripravili žiakov na prechod z ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 pre zlepšovanie vzdelávania žiakov a skvalitňovanie vyučovania. Zároveň bude slúžiť na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z ISCED 1 v celoštátnom meradle.

3. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“). Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie (ďalej len „ŠŠI“) a odborov školstva okresných úradov v sídle kraja (ďalej len „OŠ OÚ“). S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.

4. Informácie o Testovaní 5-2019 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 


 Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2018/2019 - SZŠ ESPRIT


V stredu 21. novembra 2018 sa uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2017 na 1 487 plnoorganizovaných základných školách na Slovensku s vyučovacím jazykom slovenským  a školách s vyučovacím jazykom maďarským. Testy písalo spolu 46 360 piatakov. 


Priemerná úspešnosť SZŠ ESPRIT z matematiky – 69,3 %

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer z matematiky – 59,3 %
Rozdiel oproti úspešnosti v SR je + 10,0 %
Najúspešnejší žiak – Vrábel Filip Alex – 93,3 %

Priemerná úspešnosť SZŠ ESPRIT zo slovenského jazyka a literatúry – 66,3 %
Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer zo slovenského jazyka a literatúry – 58,4 %
Rozdiel oproti úspešnosti v SR je + 7,9 %
Najúspešnejšia žiačka – Labajová Aneta – 96,7 %

Z hľadiska zriaďovateľa
 sú výsledky žiakov z matematiky nasledovné:
Žiaci zo súkromných škôl (950 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť  67,0 %. 
Žiaci z cirkevných škôl (2 906 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť   66,3 %.  
Žiaci zo štátnych škôl (42 495 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť   58,6 %.

Z hľadiska zriaďovateľa sú výsledky žiakov zo slovenského jazyka a literatúry nasledovné: 
Žiaci zo súkromných škôl (
949 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť   67,5 %. 
Žiaci z cirkevných škôl (
2 750 žiakov)  dosiahli priemernú úspešnosť   65,1 %.
Žiaci zo štátnych škôl (39 799 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť    57,7 %. 


Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme, sme na nich hrdí a tešíme sa z ich výborných výsledkov.
    

 

 

 

Viac z tejto kategórie: Testovanie 9 »