Testovanie 9

Testovanie 9

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Všeobecné informácie

1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9-2019 alebo T9-2019 sa uskutoční sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. 

2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 16 - 17. apríla 2019.

3. Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

4. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných a stredných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.

5. NÚCEM od školského roku 2018/2019 pripravuje zmeny v štruktúre a špecifikácii testov T9-2019. Inovácie testov spočívajú v navýšení počtu položiek vo všetkých predmetoch na 30, predĺžení času na ich riešenie a zavedení otvorených položiek, t.j. úloh s krátkou odpoveďou

6. Informácie o Testovaní 9-2019 sú zverejnené na nucem.sk.

 

Viac z tejto kategórie: « Testovanie 5 Maturity »