Školská jedáleň

Školská jedáleň


OZNAMY PRE STRAVNÍKOV SZŠ a SG ESPRIT, MAJERNÍKOVA 62, ŠJ PRI ZŠ A. DUBČEKA


Jedálny lístok

Prihláška 

1. Stravná jednotka:
MŠ - 2,30 €
I. st. ZŠ - 1,90 €
II. st. ZŠ - 2,10 €
8-ročné gymnázium (prima- kvarta) 2,10€
8-ročné gymnázium (kvinta-oktáva) 2,30€
4-ročné gymnázium 2,30€

Dospelí stravníci 2,60 + réžia 2,25 = 4,85

2. Výška režijných nákladov sa stanovuje ako fixná suma na mesiac (bez ohľadu na počet dní v mesiaci). Príspevok na réžiu je nevratný. Zákonný zástupca zaplatí za dieťa v MŠ 10,00 € za mesiac a za dieťa v ZŠ a SŠ 15,00 € za mesiac.

3. Informatívny doklad na zaplatenie stravy sa vydáva 20. až 23. deň mesiac vopred. Ak stravné nenabehne na účet ŠJ do 30. - 31. mesiac vopred, 1. deň v mesiaci stravník obed nedostane. Je nutné platiť načas. Za obedy v zmysle VZN MČ Karlova Ves nie je možné platiť poštovou poukážkou.

4. Stravník uhrádza stravné bezhotovostne bankovým prevodom, trvalým príkazom, alebo vkladom na účet školskej jedálne v Primabanke tak, aby stravné na účet ŠJ nabehlo do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca, ktorého sa platba stravného týka.

5. 
ŠJ oznamuje všetkým rodičom, že platbu za stravovanie v školskej jedálni za mesiac september 2023 je nutné uhradiť v plnej výške, a to:

I. stupeň:   49,20€                       
II. stupeň:  52,80€
III. stupeň: 56,40€

z dôvodu, že štátna dotácia na obedy je poskytovaná s mesačným oneskorením. Na ďalšie mesiace odporúčame nastaviť si trvalý príkaz pre I., II. aj III. stupeň vo výške 15€.

Na neodhlásené a neodobraté obedy sa nevzťahuje dotácia od štátu, rodič hradí obed v plnej výške.

6. Účet školskej jedálne je vedený v Prima banke pod číslom SK35 5600 0000 0086 1853 2005 (IBAN)

7. Vyúčtovanie trvalých príkazov a septembrovej platby v prípade detí/žiakov v poslednom ročníku MŠ a žiakov ZŠ sa v zmysle VZN MČ Karlova Ves robí na konci šk. roka a preplatky sa pošlú vždy v júli na účet stravníka.

8. Obedy sa odhlasujú vždy najneskôr do 8.hodiny v deň, keď žiak chýba
     
· telefonicky od 7. hod. do 15. hod. na tel. č. 654 283 01, mobilnom č. 0903 794 353 alebo
     
· mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., kde treba napísať meno, triedu a príslušný deň

9. Stratu čipovej karty treba okamžite nahlásiť v kancelárii ŠJ, nakoľko môže byť zneužitá. Následne si treba zakúpiť novú za 3,00 €.

10. Každý stravník je povinný pri obede prejsť čipovou kartou cez čítačku, v opačnom prípade nedostane obed.

11. Stránkové dni ŠJ: denne od 7.30 hod. do 8.00 hod. Stravník, ktorý nemá záujem pokračovať v stravovaní v ŠJ, nahlási ukončenie v kancelárii ŠJ, kde bude urobené vyúčtovanie a prípadný preplatok bude poukázaný na účet stravníka.

12. Ďalšie informácie možno získať osobne u vedúcej ŠJ, ale aj na základe písomnej žiadosti. Tel. č. 65428301.

13. ŠJ nepripravuje diétne jedlá z dôvodu prevádzkových podmienok.

14. Na základe vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto nie je možné vydávať v školskej jedálni obed do vlastných prinesených nádob. Porušovali by sa tým hygienické predpisy platné pre školské stravovanie.

 

Vedúca ŠJ Alexandra Škerková

 


OZNAMY PRE STRAVNÍKOV SZŠ ESPRIT, ELOKOVANÉ PRACOVISKO BORODÁČOVA 2, STREDISKO ŠJ, BORODÁČOVA 2Jedálny lístok

Zápisný lístok - viď príloha dolu

Stravník (v prípade neplnoletého stravníka jeho zákonný zástupca) sa prihlasuje na stravu na základe vyplneného zápisného lístka za podmienok v ňom uvedených.


1. Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:

Režijné poplatky, ako príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach  (VZN o určení výšky príspevku) vo výške 16,00 € sa uhrádzajú mesačne vopred prevodom na účet školskej jedálne do 25. dňa v mesiaci (s uvedením mena a priezviska stravníka, trieda). Zákonní zástupcovia, ktorí si požiadali o dotáciu na stravu v mesiaci júl 2023 uhrádzajú mesačne réžiu 16,00 eur.          

Zákonní zástupcovia, ktorí si nepožiadali o dotáciu v mesiaci júl 2023, hradia stravné za mesiac 9/2023 v plnej výške (nižšie rozpísané). O dotáciu si budete môcť požiadať v septembri 2023 s účinnosťou od 1.10.2023.

Príspevky na stravovanie v ŠJ  (v súlade s VZN obce/mesta):

a / základné školy :

  • za žiaka / od 6 do 11 rokov / 1,90 € / obed / deň + 16,00 € réžia/mesiac
  • za žiaka / od 11 do 14 rokov / 2,10 €/ obed /deň + 16,00 € réžia/mesiac

Žiak je na obedy v novom mesiaci prihlásený až na základe pripísanej platby na účet školskej jedálne.
Číslo účtu ŠJ: SK94 0200 0000 0042 3918 5957

Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si čip v ŠJ pri ZŠ. Cena čipu je  3 €.

Pri platbe bezhotovostným spôsobom zákonný zástupca dieťaťa uvádza na prihláške (svoje) číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi žiaka. 
 

2. Spôsob prihlasovania a odhlasovania stravy:

Prihlásenie na stravu je dané zapísaním stravníka na stravu potvrdením stravného lístka zákonným zástupcom žiaka.

Odhlásenie - v prípade, že sa chce žiak prestať úplne stravovať, je potrebné o tom informovať vedúcu ŠJ mailom vopred, inak môžu vzniknúť nedoplatky na stravnom, ktoré má za povinnosť uhrádzať rodič. Odhlásiť (prihlásiť) na stravu je možné 24 hodín vopred (vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. zo 14.8.2009, § 3 ods. 5 písm. a), t. j. deň vopred do 14,00 h., v prípade choroby aj v daný deň do 7:30 hod.

Odhlásenie stravy je možné mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  príp. tel. 02/43 29 10 88.

V prípade neprítomnosti žiaka (ak sa nestihne včas odhlásiť), je možné v prvý deň odobrať stravu do vlastných nádob v čase výdaja stravy (11,30h – 14,00h), pričom školská jedáleň v takomto prípade nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo priestoroch ŠJ.

Takýto odobratý obed, prvý deň neprítomnosti žiaka na vyučovaní a odobratí si stravy do vlastnej nádoby – hradí žiak/zákonný zástupca sumou prislúchajúcou žiakovi podľa stupňa.

  1. stupeň – 1,90 €
  2. stupeň – 2,10 €

Nasledujúce dni neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, je žiak povinný sa odhlásiť.

Neodhlásená strava - V prípade, že žiak, ktorý je prihlásený na stravovanie a nezúčastní sa vyučovacieho procesu (nepríde na vyučovanie) a zároveň si neodhlási obed, nepríde na obed – obed prepadne, na takýto obed nepripadá dotácia zo štátu, t. z. neodhlásený obed hradí zákonný zástupca dieťaťa sumou prislúchajúcou žiakovi podľa stupňa.

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížení o sumu 2,10 € / 2,30 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak splní súčasne dve podmienky:

  1. zúčastní sa výchovno – vzdelávacieho procesu v základnej škole
  2. odobralo stravu 

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

Vedúca ŠJ Andrea Valovičová