Školská jedáleň

Školská jedáleň


OZNAMY PRE STRAVNÍKOV SZŠ ESPRIT, MAJERNÍKOVA 62, ŠJ PRI ZŠ A. DUBČEKA


Jedálny lístok

Prihláška

1. Stravná jednotka:
MŠ - 2,04 €
I. st. ZŠ - 1,96 €
II. st. ZŠ - 2,05 €
8-ročné gymnázium (prima- kvarta) 2,05€
8-ročné gymnázium (kvinta-oktáva) 2,16€
4-ročné gymnázium 2,16€

2.
V cene stravnej jednotky je režijný poplatok 0,50 € na 1 obed pre MŠ a 0,75 € pre I.-III. stupeň, ktorý stanovila MČ Karlova Ves všeobecne záväzným nariadením s platnosťou od 1. 9. 2019. Režijný poplatok sa neúčtuje v prípade odhlásenia žiaka z obeda.

3.
Informatívny doklad na zaplatenie stravy sa vydáva 20. až 23. deň mesiac vopred. Ak stravné nenabehne na účet ŠJ do 30. - 31. mesiac vopred, 1. deň v mesiaci stravník obed nedostane. Je nutné platiť načas. Za obedy v zmysle VZN MČ Karlova Ves nie je možné platiť poštovou poukážkou.

4.
Stravník uhrádza stravné bezhotovostne bankovým prevodom, trvalým príkazom, alebo vkladom na účet školskej jedálne v Primabanke tak, aby stravné na účet ŠJ nabehlo do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca, ktorého sa platba stravného týka.

5.
Odporúčame rodičom nastaviť si trvalé príkazy od 1.9.2021 nasledovne (septembrový trvalý príkaz je na október, platí sa mesiac dopredu):
    MŠ - 45€
    I. stupeň ZŠ - 43€
   II. stupeň ZŠ - 45€
   8-ročné gymnázium (prima-kvarta) - 48€
   8-ročné gymnázium (kvinta-oktáva) - 48€
   4-ročné gymnázium - 48€

6.
Účet školskej jedálne je vedený v Prima banke pod číslom SK35 5600 0000 0086 1853 2005 (IBAN)

7.
Vyúčtovanie trvalých príkazov a septembrovej platby v prípade detí/žiakov v poslednom ročníku MŠ a žiakov ZŠ sa v zmysle VZN MČ Karlova Ves robí na konci šk. roka a preplatky sa pošlú vždy v júli na účet stravníka.

8.
Obedy sa odhlasujú vždy najnesôr do 8.hodiny v deň, keď žiak chýba
     
· telefonicky od 7. hod. do 15. hod. na tel. č. 654 283 01 alebo
     
· písomne - vhodením lístočka do schránky na odhlášky pri vchode do školy. Na lístočku je čitateľne napísané meno, trieda, a príslušný deň, alebo
     
· mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., kde treba napísať meno, triedu a príslušný deň

9.
Stratu čipovej karty treba okamžite nahlásiť v kancelárii ŠJ, nakoľko môže byť zneužitá. Následne si treba zakúpiť novú za 1,00 €.

10.
Každý stravník je povinný pri obede prejsť čipovou kartou cez čítačku, v opačnom prípade nedostane obed.

11.
Stránkové dni ŠJ: denne od 7.30 hod. do 8.00 hod. Stravník, ktorý nemá záujem pokračovať v stravovaní v ŠJ, nahlási ukončenie v kancelárii ŠJ, kde bude urobené vyúčtovanie a prípadný preplatok bude poukázaný na účet stravníka.

12.
Ďalšie informácie možno získať osobne u vedúcej ŠJ, ale aj na základe písomnej žiadosti. Tel. č. 65428301.

13.
ŠJ nepripravuje diétne jedlá z dôvodu prevádzkových podmienok.

14.
Na základe vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto nie je možné vydávať v školskej jedálni obed do vlastných prinesených nádob. Porušovali by sa tým hygienické predpisy platné pre školské stravovanie.

Vedúca ŠJ Magdaléna Škerková

 

 


OZNAMY PRE STRAVNÍKOV SZŠ ESPRIT, ELOKOVANÉ PRACOVISKO BORODÁČOVA 2, STREDISKO ŠJ, BORODÁČOVA 2Jedálny lístok

Zápisný lístok - viď príloha dolu

Stravník (v prípade neplnoletého stravníka jeho zákonný zástupca) sa prihlasuje na stravu na základe vyplneného zápisného lístka za podmienok v ňom uvedených.

1. Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:

č.účtu ŠJ : SK94 0200 0000 0042 3918 5957

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, s uvedením : meno stravníka, priezvisko, trieda a variabilný symbol              ( VS = evidenčné číslo stravníka ) a to zvolenou formou:

                                     * trvalý príkaz                        * internetbanking                                 

Pri platbe bezhotovostným spôsobom zákonný zástupca dieťaťa uvádza ( svoje ) číslo účtu v tvare IBAN :

z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka.

 2. Príspevky na stravovanie v ŠJ (v súlade s VZN obce/mesta) :

základné školy :

 • za žiaka stupňa 1,21 € / obed/ deň
 • za žiaka stupňa 1,30 € / obed / deň 

V súlade so záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Ružinov, zákonný zástupca dieťaťa/žiaka prispieva na čiastočnú úhradu režijných nákladov spojenú s prípravou a výdajom jedál v paušálnej sume 13 € na mesiac.          

 

3. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravovania

 1. Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 7.30 hod. v daný deň.
 2. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu (bod 1) odobrať do jednorazových nádob v čase od 11.30 hod. do 12.00. hod., pričom školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov ŠJ. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť (bod 1).
 3. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
 4. Evidencia odberu stravy je na základe čipu/karty. Stravník je povinný zakúpiť si čip/kartu v ŠJ pri ZŠ. Cena čipu/karty je 3,00 eur. Čip si zakupujú len noví žiaci.
 5. Forma odhlasovania zo stravovania:  
  - telefonicky na čísle: 02/43291088
  - mailom na adrese:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.