Školská jedáleň

Školská jedáleň

OZNAMY PRE STRAVNÍKOV SZŠ ESPRIT, MAJERNÍKOVA 62, ŠJ PRI ZŠ A. DUBČEKA

Jedálny lístok

Platby za obedy

Cena stravného:

Materská škola 1.37 Eur
ZŠ - 1. stupeň 1.19 Eur
ZŠ - 2. stupeň 1.26 Eur
Gymnázium 1.36 Eur

V cene stravnej jednotky je režijný poplatok 0.10 Eur na 1 obed, ktorý stanovila MČ Karlová Ves s platnosťou od 1.9.2015. Režijný poplatok 0.10 Eur sa v prípade odhlásenia z obedu nevracia, nakoľko je paušálny na počet obedov v danom mesiaci. 
Poukážka na zaplatenie stravy sa vydáva 20. až 23. dňa v mesiaci  a uhradiť ju je potrebné načas, tak aby 30. a 31. dňa peniaze nabehli na účet. V inom prípade 1. deň stravník nedostane obed.

Účet je vedený v PRIMA banke pod číslom    SK35 5600 000000 8618532005  (IBAN)
Vyúčtovanie TP sa robí na konci šk. roka a preplatky sa pošlú vždy v júli na účet stravníka.

Odporúčené platby:

ZŠ - 1. stupeň 24.00 Eur
ZŠ - 2. stupeň 25.00 Eur
Gymnázium 27.00 Eur

Odhlasovanie z obedov

Obedy sa môžu odhlasovať nasledovne:

 1. telefonicky v čase 7:00 - 8:00 (ráno) na telefonné číslo 02/654 283 01
 2. vhodením lístočku do schránky na odhlášky pri vchode do školy v čase do 8:00 príslušného dňa. Lístoček musí obsahovať:
  • meno a priezvisko stravníka
  • označenie triedy
  • názov školy
  • deň, ktorý chcete odhlásiť
 3. emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. kde treba uviesť:
  • meno a priezvisko stravníka
  • označenie triedy
  • názov školy
  • deň, ktorý chcete odhlásiť

Ďalšie informácie

ŠJ nepripravuje diétne jedlá z dôvodu prevádzkových podmienok.

Na základe vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto nie je možné vydávať v školskej jedálni obed do vlastných prinesených nádob. Porušovali by sa tým hygienické predpisy platné pre školské stravovanie.

Čipová karta

Každý stravník je povinný pri obede prejsť čipom karty cez čítačku, v inom prípade nedostane obed. V prípade straty čipovej karty treba okamžite nahlásiť v kancelárii ŠJ, nakoľko môže byť zneužitá. Vydanie novej čipovej karty stojí 0.80 Eur.

Stránkové dni ŠJ

Stránkové dni ŠJ sú denne v čase od 7:30 do 8:00 hodiny

Odhlásenie zo stravovania v ŠJ

Stravník, ktorý nemá záujem pokračovať v stravovaní v ŠJ nahlási ukončenie v kancelárii ŠJ, kde bude urobené vyúčtovanie a prípadný nedoplatok mu bude zaslaný na účet.

Kontakty

Magdaléna Škerková, vedúca ŠJ,
02/654 283 01
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

OZNAMY PRE STRAVNÍKOV SZŠ ESPRIT, ELOKOVANÉ PRACOVISKO BORODÁČOVA 2, STREDISKO ŠJ, BORODÁČOVA 2

Jedálny lístok

Vážení rodičia, od školského roka 2018/2019 prechádzame na nový systém platieb stravného, kedy je nutné stravné uhradiť VOPRED, inak Vášmu dieťaťu nebude môcť byť obed vydaný.

Stravník (v prípade neplnoletého stravníka jeho zákonný zástupca) sa prihlasuje na stravu
na základe vyplneného zápisného lístka za podmienok v ňom uvedených.

Informatívny doklad (poukážka, šek) na zaplatenie stravy sa bude vydávať vždy 15.dňa v mesiaci vopred. Ak stravné nenabehne na účet ŠJ do 25. dňa v mesiaci, 1. deň nasledujúceho mesiaca dieťa obed nedostane, až po následnom poukázaní platby.

Obedy v školskej jedálni (ŠJ) sú vydávané na obedové lístky. Ţí žiaci, ktorí sa chcú stravovať, si musia vyzdvihnúť obedové lístky na daný mesiac v kancelárii vedúcej ŠJ.

Po zaevidovaní uhradenej platby do systému je stravník automaticky prihlásený na obedy.

V prípade, že žiaci prvých ročníkov v školskom roku 2018/2019 majú záujem o stravu od 1. školského dňa (3.9.2018), musia vedúcej ŠJ doručiť vyplnený zápisný lístok a uhradiť platbu za september do 25.augusta 2018 (priniesť doklad o zaplatení).

Cena stravného:

1. stupeň:  1,09 € + réžia 0,33 € = 1,42 €
2. stupeň:  1,16 € + réžia 0,35 € = 1,51 €

Číslo účtu v tvare IBAN: SK49 0200 0000 0016 4582 7456
Špecifický symbol: mesiac, za ktorý je uhrádzaná strava
Konštantný symbol: 0308
Do poznámky treba uviesť meno stravníka, triedu a školu, ktorú navštevuje. Uľahčí sa tým identifikácia platby a predíde sa tak zbytočným nedorozumeniam.

Spôsob platby:

 • trvalým príkazom so splatnosťou vždy k 25. v mesiaci ( prvá platba 25.8. na september, posledn 25.5. na jún)
  Suma pre 1. stupeň 27 € (zálohová platba)
  Suma pre 2 . stupeň 29 € (zálohová platba)
 • prevodom na účet ŠJ najneskôr k 25. dňu pred začiatkom nového mesiaca!
 Mesiac a rok

Počet 
stravovacích dní

Suma
I. stupeň

Suma
II. stupeň

 

September 2018 20 28,40 30,20  
Október 2018 22 31,24 33,22  
November 2018 20 28,40 30,20  
December 2018 15 21,30 22,65  
Január 2019 18 25,56 27,18  
Február 2019 15 21,30 22,65  
Marec 2019 20 28,40 30,20  
Apríl 2019 18 25,56 27,18  
Máj 2019 21 29,82 31,71  
Jún 2019 20 28,40 30,20  
 • šekom, ktorý si vypíšete na pošte

Odhlasovanie z obedov

 1. telefonicky na čísle  02/43 29 10 88  –  telefonická odhláška bude akceptovaná iba pri chorobách a vrátení podpísaných obedových lístkov.
 2. mailom na    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.    – odhláška bude akceptovaná iba pri chorobách a vrátení podpísaných obedových lístkov.
 3. ostatné odhlášky vhoďte vždy do 8.00h./podpísaný lístok + trieda/ do schránky pri dverách vedúcej ŠJ.

Neodhlásený obed si môžete vyzdvihnúť s platným obedovým lístkom (nádoby si prineste).

Vyrovnanie preplatkov

1. V prípade záujmu o vrátenie preplatku stravník (v prípade neplnoletého stravníka jeho zákonný zástupca) oň požiada písomne. V žiadosti uvedie   meno stravníka a číslo účtu v tvare IBAN,
na ktorý bude preplatok poukázaný.
2. Ak stravník alebo jeho zákonný zástupca o vrátenie preplatku nepožiada, preplatok bude automaticky prevedený ako počiatočný stav na stravnom do ďalšieho obdobia (polroka).
3. Za neodobratý a včas neodhlásený obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Kontakty

Andrea Valovičová, vedúca ŠJ, 
02/43 29 10 88
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.