2% z daní

Venujte nám 2% z daní

Vážení priatelia,

Občianske združenie ESPRIT so sídlom Majerníkova 62, 841 05 Bratislava vzniklo 21.10.2004 registráciou na Ministerstve vnútra SR pod číslom konania VVS/1-900/90-24750.

Predmetom činnosti je najmä výchova a vzdelávanie žiakov so zameraním na cudzie jazyky, podpora zdravia detí a ochrana práv detí, rovnako prezentácia aktivít združenia v širokej verejnosti tak na národnej ako aj medzinárodnej scéne, vytváranie podmienok na dosahovanie čo najkvalitnejších výsledkov vo výchove a vzdelávaní na základnej a strednej škole. Predmetom činnosti sú aj telovýchovné a športové aktivity, turisticko-branné aktivity a zabezpečenie činnosti športového oddielu ŠK ESPRIT.  

Cieľ svojej činnosti realizuje v spolupráci so Súkromným gymnáziom ESPRIT a Súkromnou základnou školou ESPRIT.  

Zákon umožňuje fyzickým aj právnickým osobám poukázať sumu zodpovedajúcu  zaplatenej dane z daňovej povinnosti za rok 2023 aj nášmu Občianskemu združeniu ESPRIT, ktoré je dňom 8. 11. 2023 zaradené do zoznamu prijímateľov a registrované v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou NCRpo 6221/2023.   

Stačí podať do 31. 03. 2024 na daňový úrad zákonom predpísané vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania pre daňovníkov, ktorí si daňové priznanie podávajú sami.

V daňovom priznaní v časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby", „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby" sa čitateľne vyplňujú tieto údaje o našom Občianskom združení ESPRIT - prijímateľovi:

IČO: 30851581
Obchodné meno (názov): OBČIANSKE ZDRUŽENIE ESPRITVYHLÁSENIE si môžete stiahnuť na konci dokumentu.

Zákon o dani z príjmu umožňuje daňovníkom slobodne sa rozhodnúť, ako bude časť ich daní využitá a vytvára priestor aj nášmu Občianskemu združeniu ESPRIT na získanie doplnkového zdroja financovania.  Využite aj Vy svoje právo a podporte aj touto formou prostredníctvom Občianskeho združenia ESPRIT školstvo a vzdelávanie našich detí.

Ďakujeme Vám za prejavenú podporu v mene žiakov, ku ktorým bude Vaša pomoc smerovať.

Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
predseda správnej rady OZ ESPRIT

 

Viac z tejto kategórie: « Vybavenie školy Rada školy »