Aktuality

Organizácia školského roka 2023/2024

Školský rok 2023/2024 sa začína 1. septembra 2023.

Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok).
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2023 (utorok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa  končí  31. januára 2024 (streda).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2024 (štvtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok).


Termíny pedagogických porád

Pracovná porada - 30.08.2023 (streda)
Pedagogická rada - 21.09.2023 (štvrtok)
1. priebežná hodnotiaca porada (štvrťročná) - 09.11.2023 (štvrtok)
1. klasifikačná porada (polročná) - 25.01.2024 (štvrtok)
2. priebežná hodnotiaca porada (trištvrteročná) - 18.04.2024 (štvrtok)
2. klasifikačná porada (koncoročná) - 18.06.2024 (utorok)


Termíny triednych aktívov

04.09.2023 (pondelok) – spoločný v 1.A, 0.B, 1.B SZŠ Majerníkova 62, Borodáčova 2
21.09.2023 (štvrtok)    – spoločný v ostatných triedach SZŠ a SG Majerníkova 62
25.09.2023 (pondelok) – spoločný v ostatných triedach SZŠ Borodáčova 2
12.12.2023 (utorok)     – informatívny v SZŠ a SG Majerníkova 62
13.12.2023 (streda)      – informatívny v SZŠ Borodáčova 2
16.04.2024 (utorok)     – informatívny v SZŠ a SG Majerníkova 62
17.04.2024 (streda)      – informatívny v SZŠ Borodáčova 2
04.06.2024 (utorok)     – informatívny v SZŠ a SG Majerníkova 62
05.06.2024 (streda)      – informatívny v SZŠ Borodáčova 2


Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 alebo T9 sa uskutoční 20. marca 2024 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra
2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. apríla 2024.
3. Všetky informácie sú dostupné - https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9


Maturitná skúška 2024

1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
a) slovenský jazyk a literatúra dňa 12. marca 2024 (utorok),
b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 13. marca 2024 (streda),
c) matematika dňa 14. marca 2024 (štvrtok),
2. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 09. – 12. apríl 2024.
Príslušné RÚŠS určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 20. mája do 7. júna 2024. 
Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 3. – 6. septembera 2024. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí ministerstvo školstva na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2024.
Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 1. – 31. október 2023.
Informácie o maturitnej skúške sú zverejnené na https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita


Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov ZŠ

Na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl v termíne od 5. 9. 2023 do 27. 10. 2023 https://www.testovanieziakov.sk
Výsledky žiakov zadajú školy v časti ISTŽ (Informačný systém testovania žiakov), a to najneskôr do 30. novembra 2023 https://www.testovanieziakov.sk/admin/Login.aspx?ReturnUrl=%2fadmin
Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodicke-pokyny-pre-testovanie


Prijímacie pohovory
do 1. ročníka SG ESPRIT

02. máj 2024 (štvrtok) – 1. termín prvého kola prijímacích skúšok,
06. máj 2024 (pondelok) – 2. termín prvého kola prijímacích skúšok,
18. jún 2024 (utorok) – druhé kolo prijímacích skúšok.
Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.


Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT

12. apríl 2024 (piatok) – SZŠ ESPRIT Majerníkova 62
19. apríl 2024 (piatok) – elokované pracovisko SZŠ ESPRIT Borodáčova 2


Deň otvorených dverí – DOD 1. stupeň SZŠ ESPRIT

15. marec 2024 (piatok) – SZŠ ESPRIT Majerníkova 62
22. marec 2024 (piatok) – elokované pracovisko SZŠ ESPRIT Borodáčova 2


Lyžiarsky/snowboardový výcvik – LVVK/SVVK SZŠ a SG ESPRIT
Termín:  14.01. – 19.01.2024 – 1. stupeň
                25.02. – 01.03.2024 – 2. stupeň a SG
Miesto:   Chata Erika, Bachledova dolina, Ždiar, okres Poprad


Škola v prírode
– ŠVP 1. stupeň SZŠ ESPRIT
Termín:  03. - 07. jún 2024
Miesto:  Chata Komenského, Račkova dolina, Pribylina, okres Liptovský Mikuláš


Realizácia učiva Ochrana života a zdravia (OŽZ):

ISCED 1

Didaktické hry (DH) v 1. – 4. ročníku SZŠ sa konajú v prírode 1 raz v roku v trvaní 4 hodín. Pred DH realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť v rozsahu 2 – 4 hodín.
Termín: 13.9.2023 – teoretická časť, 14.9.2023 – praktická časť

ISCED 2

Účelové cvičenia (ÚC) v 5. – 9. ročníku SZŠ sa koná 2 razy do roka po 5 hodín spravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC sa realizuje deň prípravy z teoretickej časti učiva v rozsahu 3 – 5 hodín.
Termín: 13.9.2023 – teoretická časť, 14.9.2023 – praktická časť
            máj, jún 2024

ISCED 3
Účelové cvičenia (ÚC)
sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku gymnázia vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz.
Termín: 13.9.2023 – teoretická časť, 14.9.2023 – praktická časť
            máj, jún 2024

Kurz na ochranu života a zdravia (KOŽAZ) sa organizuje v treťom ročníku gymnázia v trvaní 3 dní po 7 hodín výcviku.
Termín: máj, jún 2024                       


Rozvrh vyučovania na Majerníkovej 62:
1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40                                      
3. 09:55 - 10:40                                      
4. 11:00 - 11:45                                      
5. 11:55 - 12:40                                      
6. 12:45 - 13:30
7. 14:00 - 14:45
8. 14:50 - 15:35

Rozvrh vyučovania na Borodáčovej 2:         
                  
1. 08:00 - 08:45                   
2. 08:55 - 09:40                                      
3. 09:55 - 10:40                                      
4. 10:55 - 11:40                                      
5. 11:50 - 12:35                                      
6. 12:45 - 13:30
7. 14:00 - 14:45
8. 14:50 - 15:35


Termíny školských prázdnin nájdete TU 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024 NA ESPRITE

 

Vážení rodičia, milí žiaci,

dovoľte mi, aby som Vás všetkých srdečne pozdravila na sklonku prázdnin. Nový školský rok sa nám už pomaly a nezadržateľne blíži a preto Vás rada informujem


  1. ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

Otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční dňa 4. septembra 2023 (pondelok) o 9,00 hod. v priestoroch škôl na Majerníkovej 62 a Borodáčovej 2 krátkym slávnostným úvodom. Následne bude prebiehať v triedach triednická hodina (školský poriadok, pedagogické obsadenie, nové predmety, triedna samospráva...), ktorá potrvá do 10-tej hodiny.

Naši prváci a nulťáci budú mať zároveň uvítanie v triede spolu s rodičmi, kde pre nich prebehne prvý triedny aktív.  

Klub voľného času bude v prvý deň v prevádzke do 13,00 hodiny.

ŠJ Majerníkova v prvý deň nepodáva obedy. ŠJ Borodáčova obedy podáva.

 

  1. VYUČOVANIE od utorka 5.9. do piatku 8.9.2023

bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín nasledovne:
- na 1. stupni SZŠ – 4 vyučovacie hodiny,
- na 2. stupni SZŠ a SG – 5 vyučovacích hodín,
- KVČ riadne do 17,00 hodiny.

Učebnice budú žiakom vydané v utorok na prvých dvoch vyučovacích hodinách.

 

  1. MŠVVŠ SR vydalo NEWSLETTER 08/2023, v ktorom o. i. oznámilo

https://www.minedu.sk/data/att/27149.pdf

 ZRUŠENIE OPATRENÍ V RÁMCI OCHORENIA COVID 19 V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ

V nadväznosti na aktuálny stav epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 na Slovensku sa dodržiavanie protiepidemických opatrení a odporúčaní v školskom prostredí v nadväznosti na prijaté Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2023/13765:1-A1810 ruší od 1. septembra 2023.

Účinnosť rozhodnutia č. 2023/13765:1-A1810 znamená, že:

  • sa nebude vyžadovať predkladanie „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“,
  • riaditeľ školy môže poskytnúť voľno len v rozsahu upravenom v školskom zákone,
  • ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka je povolené len v rozsahu upravenom v školskom zákone v zmysle novely tohto zákona s účinnosťou od 1. septembra 2023.

V súvislosti s prijatou novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Sociálna poisťovňa od 1. septembra 2023 prestane uplatňovať ustanovenia týkajúce sa pandemického ošetrovného, ktoré sa poistencom poskytovalo od začatia krízovej situácie na Slovensku.

Z tohto dôvodu už nie je potrebné, aby škola oznamovala miestne príslušnému RÚŠS údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom.

 Napriek zrušeným opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 aj naďalej odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia v školskom prostredí.

 V prípade otázok k zrušeným opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19, nás môžete naďalej kontaktovať prostredníctvom e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

  1. OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI ŽIAKA podľa novely školského zákona – ZÁKON č. 182/2023 Z. z.

https://www.epi.sk/zz/2023-182 

V § 144 odsek 10 znie:

(10) Neprítomnosť dieťaťa alebo neplnoletého žiaka ospravedlňuje škola na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá najviac päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá viac ako päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára. Ak neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z dôvodu ochorenia trvá najviac sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; ak neprítomnosť takého dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára. V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia ospravedlniť neprítomnosť z dôvodu ochorenia bez lekárskeho potvrdenia aj v trvaní viac dní ako podľa druhej vety alebo tretej vety; počet dní určí ministerstvo školstva.“.

 

Vážení rodičia.

Prajeme Vám ešte krásne posledné dni prázdnin a tešíme sa na Vaše oddýchnuté deti v pondelok 4. septembra 2023.

S úctou Ciráková, riaditeľka školy