História školy

Podmienky a kritériá k prijímaciemu pokračovaniu do SG ESPRIT a 2% z daní

 

PODMIENKY  A  KRITÉRIÁ   

PRE  PRIJÍMANIE  UCHÁDZAČOV DO  1.  ROČNÍKA 

ŠTVORROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

DO SG ESPRIT PRE ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015  

 

 

 

Vážení priatelia,           

      Občianske združenie ESPRIT so sídlom Klemensova 9, 811 09 Bratislava vzniklo 21.10.2004 registráciou na Ministerstve vnútra SR pod číslom konania VVS/1-900/90-24750.
       
      Predmetom činnosti je najmä výchova a vzdelávanie žiakov so zameraním na cudzie jazyky, podpora zdravia detí a ochrana práv detí, rovnako prezentácia aktivít združenia v širokej verejnosti tak na národnej ako aj medzinárodnej scéne, vytváranie podmienok na dosahovanie čo najkvalitnejších výsledkov vo výchove a vzdelávaní na základnej a strednej škole. Predmetom činnosti sú aj telovýchovné a športové aktivity, turisticko-branné aktivity a zabezpečenie činnosti športového oddielu ŠK ESPRIT.       
       Cieľ svojej činnosti realizuje v spolupráci so Súkromným gymnáziom ESPRIT a Súkromnou základnou školou ESPRIT.      

       Zákon umožňuje fyzickým aj právnickým osobám poukázať sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane z daňovej povinnosti za rok 2013 aj nášmu Občianskemu združeniu ESPRIT, ktoré je dňom 13. 12. 2013 zaradené do zoznamu prijímateľov a registrované v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou NCRpo 11756/2013.       
       Stačí podať do 31.3.2014 na daňový úrad zákonom predpísané vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania pre daňovníkov, ktorí si daňové priznanie podávajú sami.      

       V daňovom priznaní v časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby", „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby" sa čitateľne vyplňujú tieto údaje o našom Občianskom združení ESPRIT - prijímateľovi:

      Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie ESPRIT
      Sídlo: Klemensova 9, 811 09 Bratislava
      Identifikačné číslo org. (IČO): 30851581
      Právna forma: Občianske združenie

      VYHLÁSENIE si môžete stiahnuť tu:       

      http://rozhodni.sk/institution/obcianske-zdruzenie-esprit/

      Zákon o dani z príjmu umožňuje daňovníkom slobodne sa rozhodnúť, ako bude časť ich daní využitá a vytvára priestor aj nášmu Občianskemu združeniu ESPRIT na získanie doplnkového zdroja financovania.  Využite aj Vy svoje právo a podporte aj touto formou prostredníctvom Občianskeho združenia ESPRIT školstvo a vzdelávanie našich detí.

 

        Ďakujeme Vám za porozumenie a za prejavenú podporu v mene študentov i pedagógov, ku ktorým bude Vaša pomoc smerovať.

                                                                  
                                                                                             Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
                                                                                       predseda správnej rady OZ ESPRIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac z tejto kategórie: « Súťaž iBOBOR História školy »