Prijímanie na štúdium

Prijímanie na štúdium

 

Prijímacie pokračovanie pre školský rok 2024/2025

 

Vážení rodičia.
Dovoľujeme si Vás informovať, že sme vypísali druhé kolo prijímacích pohovorov pre školský rok 2024/2025, ktoré sa
bude konať  dňa 18. júna 2024.
Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1.

Zákonný zástupca najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

 

 

PODMIENKY A KRITÉRIÁ
 PRE PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA
ŠTVORROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

 

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a   doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade a so súhlasom Bratislavského samosprávneho kraja určujem nasledovné podmienky a kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu.

KÓD ŠTUDIJNÉHO ODBORU: 7902 J – gymnázium

KÓD ŠKOLY: 000611050

EDUID ŠKOLY: 100000747

ZAMERANIE: všeobecné

DĹŽKA ŠTÚDIA: štvorročné

PLÁNOVANÝ POČET TRIED: jedna trieda s počtom žiakov 20


PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

 1. Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí v zákonne stanovenom termíne, t. j. do 20. marca 2024 podajú riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu. Prihlášku na strednú školu je možné podať len v listinnej forme (prostredníctvom poštovej prepravy alebo osobným podaním) alebo prostredníctvom školského informačného systému.  Prihlášku na strednú školu nie je možné podať v zoskenovanej podobe prostredníctvom emailu.

 2. Potvrdenia (kópie diplomov alebo certifikátov) o olympiádach a súťažiach s uvedením úspešný riešiteľ a celkové umiestnenie v súťaži uchádzači pripoja k prihláške, zašlú formou skenu (v prípade podania prihlášky prostredníctvom školského informačného systému) alebo osobne doručia najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Ak potvrdenia nebudú predložené v stanovenej lehote a určeným spôsobom, škola deklarované umiestnenia nezohľadní pri prijímacom konaní a nepridelí uchádzačovi príslušné body. 

 3. Podľa § 66 ods. 8 školského zákona uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, riaditeľ strednej školy určí náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

 4. Pre uchádzačov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie (§ 65 ods. 2 školského zákona) na základe vyjadrenia Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Príslušné doklady je zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú akceptované.

 5. Uchádzač úspešne vykoná písomné prijímacie skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra a  matematika.

 6. Podľa § 65 ods. 5 školského zákona budú na štúdium bez vykonania písomných prijímacích skúšok prijatí tí uchádzači, ktorí v externom testovaní T9-2023 dosiahli úspešnosť najmenej 90% v predmete slovenský jazyk a literatúrazároveň dosiahli úspešnosť najmenej 90% v predmete matematika. Rozhodnutie o prijatí uchádzača bez vykonania písomných prijímacích skúšok zašle škola zákonnému zástupcovi najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.

 7. Uchádzač sa umiestnil na 1. - 17. mieste v poradovníku uchádzačov o prijatie, ktorý bude zostavený podľa celkového počtu bodov získaných jednotlivými uchádzačmi v prijímacom konaní podľa platných kritérií.

 8. Uchádzač potvrdil svoj nástup na štúdium v stanovenom termíne.

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Uchádzači o štúdium budú pozvaní na prijímaciu skúšku najneskôr 5 dní pred termínom prijímacej skúšky.

Miesto prijímacej skúšky
Súkromné gymnázium ESPRIT, Majerníkova 62, 84105 Bratislava

Termín prijímacej skúšky
1. termín – 2. máj 2024  (štvrtok)
2. termín – 6. máj 2024  (pondelok) 

18. jún 2024 (utorok) – druhé kolo prijímacích skúšok.

 

Obsah prijímacej skúšky
Uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku, ktorá pozostáva z overenia vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky písomnou formou, pričom ich obsah a rozsah bude v súlade so vzdelávacími štandardmi Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy ISCED 2.

Rozsah prijímacej skúšky
- slovenský jazyk a literatúra 45 minút
- matematika                          – 45 minút

Hodnotenie
Pri posudzovaní dosiahnutých výsledkov budú participovať na celkovom hodnotení uchádzača:       
- 40 bodov za výsledky prijímacej skúšky
       - 20 bodov za výsledky prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry,
       - 20 bodov za výsledky prijímacej skúšky z matematiky.
- 30 bodov za výsledky zo ZŠ
       - Prospech v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, cudzí jazyk, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis za 8. ročník 2. polrok a za 9. ročník 1. polrok.  Ak mal žiak zo všetkých uvedených predmetov jednotky, získa 30 bodov. Za každú dvojku sa počet bodov znižuje o jeden bod, za každú trojku o dva body a za každú štvorku o tri body,
       - Žiaci, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ „aktívne absolvoval“ alebo slovné hodnotenie, bude toto nahradené hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou,
       - Za zníženú známku zo správania na stupeň 2 sa počet bodov znižuje o 2 body, za zníženú známku zo správania na stupeň 3 sa počet bodov znižuje o 4 body a za zníženú známku zo správania na stupeň 4 sa počet bodov znižuje o 6 bodov.
- 20 bodov za celoslovenské testovanie T9-2024 (testovanie žiakov 9. ročníka)
       - Žiakom pridelíme prepočítaný počet bodov získaný v T9-2023 (získaný počet bodov v teste T9-2023 vynásobíme koeficientom 20/MAX, kde MAX je maximálny možný bodový zisk za test v T9-2023) nasledovne: 
                         - 10 bodov za T9 zo slovenského jazyka a literatúry 
                         - 10 bodov za T9 z matematiky
- 10 bodov za výsledky v súťažiach
Zarátavajú sa umiestnenia na predmetových olympiádach a súťažiach, celonárodných a medzinárodných umiestnenia. Body pridelíme nasledovne:
       -  1. miesto 4 body,
       -  2. miesto 3 body,
       -  3. miesto 2 body,
       -  za úspešnú účasť 1 bod.

Na úspešné vykonanie prijímacej skúšky je potrebné dosiahnuť minimálne 30% bodov zo SJL aj z MAT. Žiaci, ktorí nezložia skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, alebo nezložia skúšku z matematiky budú neprijatí pre nezloženie prijímacej skúšky.
Z takto postaveného poradovníka príjmeme najviac toľko najlepších žiakov, koľko je 17 mínus počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky, mínus počet žiakov, ktorým riaditeľka školy povolí zo závažných dôvodov konať skúšku v náhradnom termíne. Ostatní žiaci z poradovníka budú neprijatí pre nedostatok miesta.                                                      

V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:       

 • podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
 • uprednostnený bude žiak, ktorý dosiahol väčší počet bodov z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky,
 • uprednostnený bude žiak, ktorý má väčší počet bodov za študijné výsledky na ZŠ.        

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1.
Zákonný zástupca najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. 

Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka je 18. júna 2024.
Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1.
Zákonný zástupca najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

 

V Bratislave dňa 20. 09. 2023                                                    
Mgr. Adriana Ciráková
riaditeľka školy

 

Usmernenie a prílohy nájdete na stránke MŠVVaŠ SR 
https://www.minedu.sk/terminy-konania-prijimacich-skusok-a-terminy-zverejnenia-zoznamu-uchadzacov-podla-vysledkov-prijimacieho-konania/

 

 

 

Viac z tejto kategórie: « Zameranie štúdia Priebeh štúdia »